Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 11 (08 okt - 14 okt)

08-10-2007

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur. De ochtend begon met dichte mist en een zicht van minder dan 100 meter. Er werden wat Zanglijster en Koperwieken gehoord. Een Barmsijs kwam overgevlogen maar werd alleen gehoord, verder viel er het eerste uur niet veel te beleven. Na 09.00 uur begon het langzaam open te trekken en om 10.00 uur konden de bosranden gezien worden. Er begonnen nu wat Vinken en Graspiepers te vliegen. Niet de aantallen die we gisteren hadden en op het einde van de dag stond de teller op 654 Vinken en 260 Graspiepers. Nog steeds leuke aantallen Grote Gele Kwikstaarten en vandaag werden er 4 geteld. Een eenzame Boerenzwaluw kwam overgevlogen. De grote aantallen zijn nu echt voorbij. We hebben deze oktober maand een opmerkelijk aantal Boertjes geteld. We zitten nu op 792 vogels, dit is bijna 7 keer zoveel als in andere jaren! Een Goudaantje werd opgemerkt dankzij 3 Koolmezen die hoog voorbij vlogen. Het vogeltje werd met de telescoop gevolgd totdat hij door de grote hoogte niet meer zichtbaar was. Na 11 uur begon de Buizerd trek op gang te komen. Verscheidene belletjes werden waargenomen. Na 12.00 uur werden de aantallen groter. Hier volgt een overzicht van de uuraantallen: 12 (11-12), 16 (12-13), 9 (13-14), 40 (14-15), 32 (15-16) en 1 (16-17). In totaal werden 110 Buizerden geteld vandaag, de grootste bel bestond uit 20 vogels. Een Rode Wouw werd op grote hoogte gezien om 14.05 uur. In totaal werden vandaag 1838 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.
Foto Toy Janssen Foto Toy Janssen
Rode wouw ©Toy Jansen                                                                                  Zanglijster ©Toy Jansen


Kolgans ©Toy Jansen

09-10-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.30 uur. De maïs is nu volledig geoogst achter en voor de telpost en we hebben nu een ruim zicht naar alle kanten. De ochtend begon zwaar bewolkt maar het was gelukkig niet mistig. De bosranden waren goed zichtbaar. Vrijwel meteen bij aanvang van de telling begonnen er groepjes Vinken hoog over te komen. Ook de Graspiepers vlogen aardig. Ze waren niet altijd makkelijk te tellen door de vele lokale Veldleeuweriken die nu massaal aanwezig zijn op de geoogste maïsvelden. Ook de geluiden die de Leeuweriken produceren kunnen soms verwarrend werken. Tot ongeveer 10.00 uur vlogen de Vinken in goede aantallen, daarna viel het bijna stil. Zo werden 1136 Vinken en 299  Graspiepers op de lijst bijgeschreven. Vandaag werden Houtduiven voor het eerst bij ons in echte groepen gezien. De grootste groep was ongeveer 90 vogels groot. In totaal werden vandaag 420 Houtduiven geteld. Op telposten ten oosten van ons liggen de aantallen al boven de 10000+. Ook Kramsvogels worden op de oostelijk gelegen telposten nu met goede aantallen gezien. Wij moesten het doen met 25 vogels waarvan 24 in één groep. Een adult mannetje Grote Gele Kwikstaart kwam zwijgzaam overgevlogen en viel in achter de telpost. Een mannetje en een vrouwtje Smelleken konden ook op de lijst worden bijgeschreven. Verder geen roofvogels vandaag. Er werd geteld tot 13.00 uur en in totaal werden 2489 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.
Foto Toy Janssen Foto Toy Janssen
Kramsvogel ©Toy Jansen                                                                                 Grote lijster ©Toy Jansen

10-10-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.30 uur. Er hing een lichte mist en de lucht erboven was flink heiig. Er stond een lichte zuidoostelijke wind die later op de dag naar het noordoosten draaide. De vogels waren door de heiige lucht erg slecht te zien. Vooral in de eerste uren vlogen er met name Vinken en Graspiepers. Na 10.00 uur viel de trek vrijwel stil. In totaal konden vandaag 202 Graspiepers en 638 Vinken geteld worden. Het totaal aantal Graspiepers dit jaar is nu 5327 en voor de Vinken staan we op 17024 vogels. Dit zijn geen verkeerde aantallen. De Grote Gele Kwikstaarten blijven maar doorkomen en ook vandaag werden 3 vogels genoteerd. We zitten nu al op 42 vogels, dit is een ruime verdubbeling van het oude jaarrecord. We zagen vandaag de eerste echte groepjes Kramsvogels, in totaal werden 66 vogels geteld. Verder van de Lijsters nog 1 Merel, 22 Zanglijsters, 22 Koperwieken en 5 Grote Lijsters. Omstreeks 11.30 zagen we een belletje Buizerden van 7 vogels. Dit beloofde meer te gaan worden, zo dachten we in ieder geval. Het bleef daarna, op een enkele vogel na, stil. Totdat om 12.05 uur een bel van 31 Buizerden ontdekt werd. In totaal werden vandaag 98 Buizerden geteld. Hier volgen de uurtotalen: 10 (11-12), 44 (12-13) bel van 31, 8 (13-14), 30 (14-15) bel van 20, 4 (15-16) en 2 (16-17). Gerard van Aalst meldde nog een bel van 38 vogels boven zijn telpost. We hebben deze vogels door de heiige lucht niet kunnen zien. We denken dat we vandaag wel meer Buizerden gemist hebben hierdoor. Ook andere soorten rovers werden vandaag gezien. Een volwassen vrouwtje Visarend werd gezien om 15.55 uur. Een volwassen vrouwtje Smelleken om 16.30 uur. En een late Boomvalk kon worden bijgeschreven. Verder nog 17 Sperwers en een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Een volwassen Havik kwam aangevlogen en joeg de meer dan 200 lokale Kraaien in de lucht. Een niets vermoedende (volwassen) Kraai werd zonder al te veel moeite recht voor onze ogen uit de lucht geplukt en beiden belanden op de grond (op de foto heeft de Havik de Kraai nog in zijn klauwen). De complete horde Kraaien begon zich op de Havik te storten. De vogel bedacht zich snel en liet zijn prooi los om daarna snel te verdwijnen. De achtergebleven Kraai zat nog een tijdje beduusd om zich heen te kijken. Een uur later deed de Havik nog een poging. Dit maal iets verder weg van de telpost en nu met succes. Hij kon snel met de geslagen Kraai in de bossen verdwijnen. In totaal werden vandaag 2360 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.
Havik met de Kraai nog in zijn klauwen. Foto Toy JanssenVolwassen vrouwtje Smelleken. De vogel werd op woensdag gezien. Foto Toy Janssen
Havik ©Toy Jansen                                                                                           Smelleken ©Toy Jansen

11-10-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De telling begon met dichte mist, het zicht was minder dan 100 meter. Deze mist bleef hardnekkig hangen en pas om 13.00 uur werd het zicht beter. Het leek echter alsof de mist hoger was gaan hangen en het was flink heiig. In ieder geval geen omstandigheden die uitnodigen voor roofvogeltrek. Deze bleven dan ook beperkt tot 3 Sperwers, 1 Torenvalk en 4 Buizerden. Voor de tijd van het jaar werden ook niet veel andere vogels geteld. De Vinken deden het nog het beste met 676 vogels. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Er is vandaag geteld tot 16.00 uur en in totaal werden 1434 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

13-10-2007

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.33 uur. Het was mooi helder weer, en voor de verandering geen mist. Er waren wel enkele wolken die het tellen wel iets makkelijker maakte. Vanwege de najaarsexcursie naar Schiermonnikoog waren er maar 3 en later 4 tellers aanwezig. Vrijwel vanaf het begin was het leuk tellen. Regelmatig kwam er een groepen Koperwieken en kleine groepjes Graspiepers over. Ook Vinken en Kepen kwamen door. Er waren veel vogels ter plaatse rond de telpost wat het tellen van Veldleeuweriken erg lastig maakten, toch werden er nog 336 Veldleeuweriken geteld. Al snel gingen de vogels hoogte maken en werd het tellen moeilijker. De zangertjes die al snel hoger gingen werden opgevolgd door leuke aantallen Houtduiven en regelmatig een grote groep Kauwen, zo hadden we 1135 Houtduiven en 336 Kauwen. De Rietgorzen en Witte Kwikstaarten waren nog niet op, deze kwamen in de volgende aantallen voor 72 respectievelijk 51. Leuk was nog een Grote Gele Kwikstaart die mooi overvloog en een nieuw dagrecord Koolmees, hier telden we er 10 van. Hoewel het vrijwel perfect rovers wéér was vielen die aantallen tegen. Er konden toch nog 48 Buizerden genoteerd worden. Vandaag een redelijk goede teldag met een totaal van 3975 vogels verdeeld over 41 soorten.
Volwassen vrouwtje Visarend van woensdag. Foto Toy Janssen Late Boomvalk. Foto Toy Janssen
Visarend ©Toy Jansen                                                                                      Boomvalk ©Toy Jansen

14-10-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 8.00 uur. De ochtend begon geheel onbewolkt, later op de dag kwam er zware bewolking opzetten. De wind draaide van zuidwest naar zuidoostelijke richting. De tellingen krijgen nu eindelijk een echt najaar karakter. Er komen nu goede groepen Kauwen, Spreeuwen en Houtduiven over. Zo werden 425 Kauwen, 3933 Spreeuwen en 782 Houtduiven geteld. Nog steeds Grote Gele Kwikstaarten en vandaag werden er 2 vogels genoteerd. Verder werden 1212 Vinken, 124 Graspiepers en alweer de zevende Waterpieper van dit seizoen geteld. In totaal werden vandaag 7595 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken        
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik  
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs  
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw# 93. Rode Wouw  
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif  
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper  
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees  
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend# 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink#  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel# 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart# 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor# 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier#  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger# 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet# 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop# 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto# 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs*  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief# 119. Goudhaantje*  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

03-08-2007 Kleine Karekiet
11-08-2007 Kwartel
11-08-2007 Bergeend
12-08-2007 Purperreiger
25-08-2007 Geelpootmeeuw
29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 Snor
08-09-2007 Matkop
09-09-2007 Rosse Grutto
15-09-2007 Visdief
23-09-2007 Appelvink
25-09-2007 Bontbekplevier

Nieuwe dagrecords in 2007:

01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
03-08-2007 1 Kleine Karekiet
11-08-2007 1 Kwartel
11-08-2007 1 Bergeend
12-08-2007 1 Purperreiger
19-08-2007 60 Ooievaars
25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
25-08-2007 7 Morinelplevieren
29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 1 Snor
01-09-2007 8 Tapuiten
01-09-2007 2 Fitisen
08-09-2007 1 Matkop
09-09-2007 11 Boomvalken
09-09-2007 5 Rosse Grutto's
09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
10-09-2007 12 Pijlstaarten
15-09-2007 1 Visdief
23-09-2007 1 Appelvink
23-09-2007 7 Koolmezen
25-09-2007 11 Bontbekplevieren
26-09-2007 30 Blauwe Reigers
05-10-2007 47 Nijlganzen
05-10-2007 11 Canadese Ganzen
07-10-2007 2 Huismussen
07-10-2007 408 Kneuen
07-10-2007 4 Waterpiepers
07-10-2007 131 Rietgorzen
08-10-2007 8 Koolmezen
13-10-2007 10 Koolmezen

©Vogelwacht Uden e.o.