Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 15 (03 nov - 09 nov)

Klapekster van de 3 Vennen. Foto gemaakt door Ron van Rossum
Klapekster ©Ron van Rossum

03-11-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was zwaar bewolkt en er waren lange perioden met motregen. Er stond een matige oosten wind die later draaide naar het zuidoosten. Het werd vandaag niet warmer dan 7 graden. De Blauwe Kiekendieven blijven goed doorkomen en vandaag werden 3 exemplaren geteld, 1x vrouw 8.03, 1x man 9.20 en 1x vrouw 14.10. Verder werden nog 5 Sperwers, 8 Buizerden en een adult mannetje Smelleken gezien. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 277 vogels. Ook de Kolganzen kwamen in redelijke aantallen over de telpost, er werden 172 Kollen geteld. Er was verder geen trek van betekenis. In totaal werden vandaag 860 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

04-11-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. De dag werd volledig gedomineerd door een dikke mist. Er stond een zwakke noordoostelijke wind die later naar het oosten draaide. Het werd niet warmer dan 7 graden. Door de dichte mist weinig vogels vandaag. Vaak werden Kolganzen gehoord die boven de telpost vlogen maar niet gezien konden worden. Ditzelfde gold ook voor andere soorten. Hoogtepunt van de dag was het bezoek van Tiny die een pan zelfgemaakte soep kwam brengen! Vandaag werden 154 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

05-11-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 07.18 uur. Het was zwaar bewolkt maar het bleef de hele dag droog, de verwachtte mist bleef uit. Er stond een matige noordoosten wind die later naar het zuidoosten draaide. Het werd vandaag 9 graden. Dankzij het weer en redelijk goed zicht konden er weer vogels geteld worden. 4 Blauwe Kiekendieven werden geteld, 1 vrouw 08.55, 1 man juv. 10.21, 1 man 3e kj 11.19 en1 vrouw 14.21. Verder werden nog 1 Sperwer en 19 Buizerden geteld. Na gisteren alleen Kolganzen op geluid konden we ze vandaag ook zien. Een redelijk aantal van 372 Kolganzen kon worden genoteerd. In totaal werden vandaag 1395 vogels geteld verdeeld over 25 soorten. We zitten nog 431 vogels af van de 400.000 dit seizoen.

06-11-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt maar in de middag ontstonden opklaringen. Een zwakke wind kwam uit zuidoostelijke richting   en het werd 12 graden. Een nieuwe mijlpaal is gezet op de telpost toen de 400.000ste vogel geteld werd dit seizoen. Er werden vandaag voornamelijk Houtduiven geteld die voor het grootste gedeelte in noordelijke richting vlogen. Dit wordt wel vaker gezien in deze tijd van het jaar. In totaal werden 1127 Houtduiven in noordelijke richting geteld en maar 48 in zuidelijke richting. Een mannetje Zwarte Roodstaart verbleef korte tijd op de telpost alvorens zijn reis door te zetten, dit is de derde vogel van dit jaar. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien, verder nog 1 Sperwer en 4 Buizerden. 2 late Atalanta’s werden gezien en een Dagpauwoog heeft de keet uitgekozen om in te overwinteren. Vandaag werden in totaal 1584 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

 


Grote zaagbek ©Ron van Rossum

07-11-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend was het bewolkt maar al vrij snel klaarde het op. Er stond een matige wind die uit zuidoostelijke richting kwam. Het werd vandaag 12 graden. De Houtduiven zorgde vandaag voor goede aantallen. Wederom betrof het voornamelijk vogels die in noordelijke richting vlogen. Er werden zelfs groepen tot 500 exemplaren gezien, in totaal werden 5942 vogels in noordelijke richting geteld en 352 in zuidelijke richting. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 12.12 uur, verder werden 4 Sperwers en 10 Buizerden gezien. Een Appelvink vloog recht over de keet in zuidoostelijke richting. Af en toe werden er groepjes Vinken gezien en op het eind van de telling stonden er 267 vogels op de lijst. Een Boomleeuwerik vloog hoog over dit geld ook voor 2 Goudplevieren. Na 13.00 uur werden nog maar weinig vogels gezien. In totaal werden 7215 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.
Foto gemaakt door Ron van Rossum Foto gemaakt door Toy Janssen
Goudplevier ©Ron van Rossum                                                                        Kleine mantelmeeuw ©Toy Jansen

08-11-2008

Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.10 uur. Het was vandaag droog weer met redelijk wat zonneschijn. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richting. Het werd 12 graden. De Blauwe Kiekendieven komen nog steeds met goede aantallen, vandaag werden 3 exemplaren gezien. Dit zijn de details: 1x adult man 9.32, 1x adult vrouw 9.35 en 1x adult vrouw 9.45. We zitten dit seizoen al op 54 Blauwe Kieken! Verder werden 6 Sperwers, 15 Buizerden en 1 Torenvalk geteld. Een Velduil werd gezien om 12.58 uur, dit is de vierde Velduil van dit seizoen. Een mannetje en vrouwtje Grote Zaagbek werden op grote hoogte waargenomen. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. De eerste Kleine Zwaan van dit seizoen werd genoteerd, het bleef beperkt tot 1 vogel. De Houtduiven waren vandaag in de meerderheid met 1465 exemplaren, ook nu vlogen de meeste vogels in noordelijke richting. Een goed aantal van 101 Holenduiven werd genoteerd. In totaal werden vandaag 2695 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.
Foto gemaakt door Ron van Rossum Foto gemaakt door Toy Janssen
Keet ©Ron van Rossum                                                                                         Zwarte kraai ©Toy Jansen

09-11-2008

Zondag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar later brak af en toe de zon even door. Er stond een krachtige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd vandaag 11 graden. Een late Bruine Kiekendief werd waargenomen boven de bosrand, dit is de laatste waarneming van een Bruine Kiekendief bij ons op de telpost. Verder werden nog 4 Sperwers, 3 Buizerden en 1 Smelleken gezien. Gisteren werden de eerste Grote Zaagbekken voor de telpost gezien en ook vandaag werd een vrouwtje Grote Zaagbek waargenomen. Ook vandaag werden er Kleine Zwanen gezien, een groepje van 7 vogels vloog voorbij de telpost. 23 Putters werden geteld en dit is een nieuw dagrecord. Vandaag werden in totaal 1208 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken    
01. Aalscholver 31. Gekraagde Roodstaart 61. Zwarte Wouw 91. Geelgors 121. Roek
02. Grote Zilverreiger 32. Paapje 62. Grauwe Kiekendief 92. Pijlstaart 122. Europese Kanarie
03. Blauwe Reiger 33. Tapuit 63. Visarend 93. Noordse Kwikstaart# 123. Klapekster
04. Nijlgans 34. Kruisbek 64. Slechtvalk 94. Havik 124. Kleine Rietgans
05. Bergeend 35. Rietgors 65. Morinelplevier 95. Smelleken 125. Beflijster
06. Wintertaling 36. Grauwe Gans 66. Bonte Strandloper 96. Kemphaan 126. Appelvink
07. Kuifeend 37. Casarca 67. Groene Specht# 97. Merel 127. Knobbelzwaan
08. Wilde Eend 38. Buizerd 68. Grote Bonte Specht 98. Zwartkop 128. Goudhaan
09. Wespendief 39. Goudplevier 69. Oeverzwaluw 99. Ortolaan 129. Pontische Meeuw#
10. Rode Wouw 40. Kievit 70. Duinpieper 100. Gaai 130. Kraanvogel
11. Bruine Kiekendief 41. Watersnip 71. Grasmus 101. Grote Canadese Gans 131. Pestvogel#
12. Sperwer 42. Regenwulp 72. Grauwe Gans 102. Roodkeelpieper 132. Fuut
13. Boomvalk 43. Bosruiter 73. Groenpootruiter 103. Sijs 133. Zwarte Kraai
14. Wulp 44. Heggenmus 74. Bosrietzanger 104. Rietgans 134. Halsbandparkiet
15. Witgat 45. Grote Lijster 75. Lepelaar# 105. IJsgors 135. Kleine Zwaan*
16. Kokmeeuw 46. Kleine Karekiet 76. Blauwe Kiekendief 106. Keep 136. Grote Zaagbek#
17. Stormmeeuw 47. Tjiftjaf 77. Torenvalk 107. Ekster  
18. Kleine Mantelmeeuw 48. Fitis 78. Zwarte Ruiter 108. Kolgans  
19. Zilvermeeuw 49. Koolmees 79. Oeverloper# 109. Veldleeuwerik  
20. Visdief 50. Spreeuw 80. Kleine Bonte Specht 110. Houtduif  
21. Holenduif 51. Huismus 81. Tuinfluiter 111. Velduil  
22. Zomertortel 52. Ringmus 82. Pimpelmees 112. Kramsvogel  
23. Gierzwaluw 53. Vink 83. Scholekster 113. Koperwiek  
24. Boomleeuwerik 54. Groenling 84. Zwarte Specht 114. Staartmees  
25. Boerenzwaluw 55. Putter 85. Kanoet# 115. Barmsijs  
26. Huiszwaluw 56. Kneu 86. Koekoek 116. Grote Pieper  
27. Boompieper 57. Grote Gele Kwikstaart 87. Roodpootvalk 117. Waterpieper  
28. Graspieper 58. Krakeend# 88. Draaihals 118. Zwarte Roodstaart  
29. Gele Kwikstaart 59. Zwarte Ooievaar 89. Zanglijster 119. Roodborsttapuit  
30. Witte Kwikstaart 60. Ooievaar 90. Kauw 120. Zwarte Mees  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

12-08-2008 Krakeend
14-08-2008 Groene Specht
23-08-2008 Lepelaar
28-08-2008 Oeverloper
31-08-2008 Kanoet
11-09-2008 Noordse Kwikstaart
26-10-2008 Pontische Meeuw
31-10-2008& Pestvogel
08-11-2008 Grote Zaagbek

Nieuwe dagrecords in 2008:

01-08-2008 10 Bergeenden
05-08-2008 3 Kleine Karekieten
05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
10-08-2008 2 Bosruiters
12-08-2008 1 Krakeend
14-08-2008 1 Groene Specht
14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
14-08-2008 68 Ooievaars
15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
17-08-2008 5 Visarenden
23-08-2008 5 Lepelaars
28-08-2008 1 Oeverloper
31-08-2008 13 Kanoeten
31-08-2008 13 Tapuiten
06-09-2008 605 Huiszwaluwen
06-09-2008 2 Bosrietzangers
09-09-2008 41 Wilde Eenden
10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
11-09-2008 77 Blauwe Reigers
12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
13-09-2008 13 Pijlstaarten
13-09-2008 9 Visarenden
22-09-2008 20 Gaaien
23-09-2008 38 Gaaien
24-09-2008 103 Gaaien
04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
04-10-2008 15133 Vinken
07-10-2008 44387 Vinken
07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
07-10-2008 18 Heggenmussen
07-10-2008 950 Kneuen
07-10-2008 146 Rietgorzen
08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
08-10-2008 1213 Zanglijsters
08-10-2008 70 Pimpelmezen
09-10-2008 102 Pimpelmezen
10-10-2008 170 Pimpelmezen
10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
14-10-2008 2 Goudhaantjes
14-10-2008 41 Koolmezen
17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
17-10-2008 50 Boomleeuweriken
17-10-2008 3263 Kramsvogels
18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
18-10-2008 2 Appelvinken
20-10-2008 109 Zwarte Mezen
22-10-2008 89 Boomleeuweriken
26-10-2008 1 Pontische Meeuw
26-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)
27-10-2008 992 Aalscholvers
31-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)
31-10-2008 250 Kraanvogels
31-10-2008 2 Pestvogels
02-11-2008 5 Blauwe Kiekendieven
02-11-2008 2304 Kieviten
02-11-2008 16928 Houtduiven
08-11-2008 2 Grote Zaagbekken
09-11-2008 23 Putters

©Vogelwacht Uden e.o.