Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Extremadura (Spanje) 2015
extremadura
Het voorjaar is toch de mooiste tijd om vogels te kijken. We hadden eind april al wel een reis voor de boeg naar Griekenland, maar het kriebelde toch flink om weer eens naar de Extremadura te gaan. Vandaar dat Peter van de Braak, John Hermans en Jan-Willem Hermans van 24 tot en met 31 maart 2015 naar deze streek in Spanje gegaan zijn. Ondanks dat enkele vogels nog op trek waren, hebben we veel vogels gezien. Alle wenssoorten, zoals Grote Trap, Kuifkoekoek, Vale, Monniks- en Aasgier zijn door ons mooi gezien. We verbleven in Trujillo, wat centraal gelegen is in de Extremadura. Van hieruit hebben we elke dag een andere route genomen. Vooral de weg van Trujillo naar Monroy is van ongekende schoonheid. Ook het nationaal park Monfragüe moet je als vogelaar gezien hebben. In deze week hebben we maar liefst 118 vogelsoorten waargenomen en dan te bedenken dat nog niet alle vogels terug waren vanuit Afrika.
collage 20150408233753658
De Spaanse Extremadura is een landstreek zo groot als Zwitserland. Het bestaat uit de provincies Badajoz en Caceres en is westelijk gelegen in Spanje tegen de Portugese grens aan. Het is een dunbevolkt gebied: er wonen slechts één miljoen mensen. Van oudsher wordt de Extremadura als een ‘extremiteit’ van Spanje beschouwd. Een arme, verre en onvruchtbare uithoek van het land met weinig vooruitzicht op verbetering. Velen zochten hun heil elders en trokken weg naar Madrid, de kuststreken of naar een geheel andere ‘onbekende’ wereld. De Extremadura is de streek waar de conquistadores vandaan kwamen. Als we de kaart van Zuid-Amerika voor ons nemen, zien we daar een aantal steden uit de Extremadura liggen: Guadalupe (Bolivia, Mexico), Trujillo (Peru), Caceres (Colombia) etc. Dat wijst erop dat de conquistadores uit de Extremadura een hoofdrol hebben gespeeld bij de verovering van (Zuid) Amerika. Cortez, Pizarro, Balboa. Grote en gevreesde namen van avonturiers uit de Extremadura, die in de nieuwe wereld het fortuin vonden wat zij zochten. Steden als Trujillo en Caceres staan vol met paleizen en villa’s die ze na hun terugkomst lieten bouwen. Het landschap van de Extremadura is vrijwel volledig door de mens gevormd. Om een illusie te ontnemen: er is zo goed als geen oorspronkelijk natuurlandschap aanwezig. Voor de Romeinse tijd was het gehele gebied bedekt met uitgestrekte, groene eikenbossen. Er waren geen steppen en savannen. Overal was bos en hierdoor was waarschijnlijk ook het klimaat anders dan nu: zachter en met veel meer neerslag. De bossen zijn vrijwel compleet verdwenen en het hout is gebruikt voor scheepsbouw, huizenbouw en als brandstof. De vruchtbare bosbodem spoelde weg en kale rotsen en vlaktes kwamen te voorschijn. De geiten en schapen zorgden ervoor dat bomen geen kans meer kregen. Op de glooiende vlaktes hebben zich voornamelijk twee typen landschappen gevormd: de vrijwel boomloze steppe en de zogenaamde ‘dehesa’, een eeuwenoud cultuurlandschap dat u zich het beste kunt voorstellen als een kruising tussen de Afrikaanse savanne en een boomgaard. Ook de Spaanse steppen zijn een cultuurlandschap. ‘Dankzij’ de vernietiging van de bossen leven er nu duizenden Grote en Kleine Trappen, Grielen en Zandhoenders! Op de hogere bergruggen, ongeschikt om als ‘dehesa’ in gebruik te nemen, vinden we een schaarse begroeiing van struiken en lage bomen. Het landschap van de Extremadura bestaat uit dehesa, kale rotsige vlaktes met matorral (= doornig struikgewas), steppegebieden, stuwmeren en een enkele lage bergketen. Franco had grootse plannen met de Extremadura. Op nog geen driehonderd kilometer van Madrid zou het de graanschuur van Spanje worden. In de zeventiger jaren heeft Franco overal stuwdammen laten aanleggen. Met het water kon elektriciteit worden opgewekt en het kon worden gebruikt voor de landbouw. Nadat de dammen waren aangelegd stroomden de stuwmeren vol (en de ooibossen langs de Taag verdwenen). Daar is het bij gebleven. In de meren is vis uitgezet. Geld voor verdere ontwikkeling was (en is) er (nog) niet… Het klimaat van de Extremadura wordt gekenmerkt door droge hete zomers en zachte winters waarin de meeste neerslag valt. Het voorjaar begint al vroeg. Nog voordat de Kraanvogels de Extremadura verlaten (begin maart), begint de Spaanse lente met aangename temperaturen. Eind mei is het voorbij. De zomer is begonnen. De onbarmhartige zon droogt het landschap uit en het gras kleurt geel. De temperatuur kan dan oplopen tot 45 graden in de schaduw.
collage 20150408233538021

Vogels in de Extremadura
De Extremadura is zeer rijk aan vogelsoorten. De vogelrijkdom is te verklaren door de aanwezigheid van veel geschikte en verschillende biotopen en de strategische ligging van het gebied. Bovendien is het gehele gebied door de eeuwen heen nauwelijks veranderd. Deze landschapsstabiliteit heeft ervoor gezorgd dat veel soorten zich er konden vestigen en (zonder verstoord te worden) uitbreiden. De strategische, centrale ligging van het gebied, tezamen met een stabiel landschap heeft een haast bizarre avifauna opgeleverd. Uit Noordwest-Europa zijn o.a. Ooievaar, Ortolaan en Zomertortel afkomstig. Uit Afrika afkomstig zijn waarschijnlijk o.a. de Grijze Wouw, Kuifkoekoek, Zwarte Spreeuw, Koereiger en Slangenarend. Uit Zuidoost-Europa zijn o.a. Kleine Torenvalk, Kortteenleeuwerik, Kalanderleeuwerik, Kleine Zilverreiger, Zwarte Ibis en Bijeneter afkomstig. Uit Azië komt vermoedelijk de Monniksgier en (waarschijnlijk) uit China de Blauwe Ekster. De Extremadura is onbetwist de beste plek in Europa voor roofvogels. Niet alleen wat betreft de verscheidenheid aan soorten maar ook qua aantallen. Veel roofvogels die hier nog algemeen voorkomen zijn in andere Europese landen (bijv. in Griekenland) zeldzaam, schuw en moeilijk waar te nemen. Vijf soorten arenden (Dwerg-, Havik-, Slangen-, Keizer-, en Steenarend) komen in redelijk gezonde populaties voor. Drie soorten gieren zijn gemakkelijk waar te nemen: Aas-, Vale- en Monniksgier. Nergens anders in Europa komen zoveel Grijze Wouwen, Rode Wouwen, Kleine Torenvalken en Grauwe Kiekendieven voor. En laten we de steppevogels niet vergeten. De Extremadura heeft Europa’s grootste aantallen Grote-, en Kleine Trappen, Grielen, Grauwe Kiekendieven, Scharrelaars en Witbuik-, en Zwartbuikzandhoenders. Ook verschillende soorten Leeuweriken zijn karakteristieke steppevogels: Veld-, Thekla-, Kortteen-, en Kalanderleeuwerik zijn algemene soorten. In Spanje treffen we ook een aantal van ‘onze’ karakteristieke broedvogels aan. Opvallend is dat deze soorten (bijv. Sperwer, Tjiftjaf, Merel, Roodborst, Koolmees, Blauwborst, Tapuit etc.) zich in Spanje beperken tot de oorspronkelijke (koele) bosgebieden of alleen in de bergen voorkomen.
collage 20150408234541037

Dehesa ‘savanne’ landschap
Ongeveer 50 % van de Extremadura is met dehesa bedekt. Het is een verbazingwekkend landschap, uniek voor het Iberisch schiereiland. Het lijkt wel wat op de Oost-Afrikaanse savanne: droog golvend grasland met parasolvormige bomen op regelmatige afstand van elkaar. De dehesa is een cultuurlandschap, ontstaan door een letterlijk behouden gebruik van de natuur. Het succes hiervan kan worden bewezen door het opmerkelijke feit dat de graslanden, onder de bomen, redelijk intensief worden geëxploiteerd en toch vrijwel alle voor het Middellandse zeegebied bekende diersoorten herbergen. De dehesa is ontstaan door het gedeeltelijk kappen van de oeroude eikenbossen. De ruimte die vrijkwam is beheerst volgens een systeem dat minimale input in plaats van maximale uitput nastreeft. Weinig landbouwbeheerssystemen dienen zoveel doelen tegelijk: productie van voedsel voor mens en dier (gras en vlees), van brandstof in de vorm van brandhout en houtskool en van grondstoffen zoals kurk, bouwhout en tannine. Het vee van de Extremadura (vaak bijzondere rassen) graast alleen in de winter tussen de eikenbomen. In mei, als het gras begint te verdrogen, werd volgens de eeuwenoude ‘transhumancia’ het meeste vee langs traditionele routes naar de bergen gebracht, waar nog groen gras aanwezig is. Nadat in de herfst de eerste regens het gras weer laten groeien werd het vee weer uit de bergen teruggeleid naar de dehesa’s. Het klimaat is mediterraan: hete zomers en zachte, natte winters. De planten en dieren hebben zich aan deze omstandigheden aangepast en kunnen lange droogteperiodes doorstaan. De steenen kurkeiken, die de dehesa’s in de Extremadura karakteriseren hebben enorme wortelstelsels ontwikkeld om het grondwater op enkele meters diepte te bereiken. De bomen zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van de dehesa. De kruinen van de bomen houden de zon tegen en voorkomen dat de bodem uitdroogt. De bomen zelf zijn van economisch belang en leveren brandhout, houtskool, kurk en eikels voor de varkens. Ook voor de vogels zijn de bomen belangrijk. Driekwart van de Europese kraanvogelpopulatie overwintert in de dehesa’s van de Extremadura. Ze voeden zich hoofdzakelijk met eikels. De Spaanse Keizerarend en de Monniksgier hebben oude eiken nodig met een stevige kruin om hun nest in te bouwen. De Hop, Genetkat, Dwergooruil, Eikelmuis en Scharrelaar maken gebruik van holtes in de oude bomen om er hun jongen groot te brengen.

Steppegebieden
Ongeveer tien procent van het oppervlak van de Extremadura bestaat uit steppegebied. Natuurlijke steppegebieden komen oorspronkelijk alleen in het oosten van Europa voor (Hongarije, Rusland). Het steppeklimaat wordt gekarakteriseerd door een gemiddelde jaarlijkse neerslag van minder dan driehonderd mm en tenminste tweehonderd dagen zon per jaar. De Spaanse steppen zijn ontstaan door erosie nadat de oorspronkelijke eikenbossen zijn gekapt. Het is een vlak enigszins golvend landschap waar geen bomen meer groeien. ’s Zomers is het er bloedheet en ’s winters kan het er vriezen: het klimaat vertoont overeenkomsten met het landklimaat van Oost Europa. De Spaanse steppe is gedeeltelijk in cultuur gebracht, op de betere gronden wordt af en toe graan en maïs verbouwd. De rest van het oppervlak wordt door schapen en geiten afgegraasd, zodat bomen geen kans meer krijgen. Het extreme klimaat van de steppe gaat gepaard met sprinkhanenplagen. Van nature oefenen grote insecten een enorme aantrekkingskracht uit op de ‘steppevogels’ als Grote en Kleine Trap, Griel, Scharrelaar (waarvoor men op een aantal plaatsen nestkasten heeft opgehangen) Kleine Torenvalk, Hop, Roodkopklauwier en natuurlijk de Grauwe Kiekendief. De Spaanse steppen vormen het laatste bolwerk van de Grote (en in mindere mate ook de Kleine) Trap. Overal ter wereld lopen hun aantallen terug als gevolg van de modernisering van de landbouw. In de Extremadura zijn naar schatting nog ca. vijfduizend paartjes aanwezig! De graanresten die achterblijven op het land dienen als voedsel voor Witbuik- en Zwartbuikzandhoen maar ook voor Grote en Kleine Trap. Andere soorten die we hier kunnen verwachten zijn Kuifkoekoek, Spaanse Mus (grote kolonies in eucalyptus aanplant langs de weg), Steenuil, Vale Gier, Kortteenleeuwerik, Veldleeuwerik en Kalanderleeuwerik. Merkwaardig is het voorkomen van ooievaarskolonies (vaak meer dan dertig nesten) in bomen langs riviertjes die de steppe begrenzen.

Natuurpark Monfraguë
De kern van het natuurpark van de Extremadura is een oud kasteeltje bovenop de rotsige bergrug op de plaats waar de ingedamde Taag en Tietar samenkomen. Vanaf deze plek heeft men een prachtig uitzicht over een deel van het park en de omliggende dehesa’s. Binnen Monfraguë zijn vier interessante biotopen aanwezig: de rotsige bergrug, de ingedamde Taag en Tietar, uitgestrekte dehesa’s en de berghelling naast het kasteeltje met oorspronkelijk Mediterraan natuurbos. We zullen ze hier stuk voor stuk bespreken. De Sierra de las Corchuelas is een kleine bergrug langs de Taag. De vogelrijkdom van deze bergrug wordt verklaart door het ontbreken van een dergelijk biotoop in de wijde omtrek: soorten die afhankelijk zijn van bergen of rotsen concentreren zich hier. Het centrum van de bergrug wordt gevormd door een steile rots: de Penafalcon. De rots is vermaard om z’n gieren. Vale-, Aas-, en Monniksgier komen er voor. Verder broeden er elk jaar Oehoe’s en zijn er regelmatig Slechtvalken, Steen-, en Spaanse Keizerarenden (zes paartjes broeden in het park) te zien, die gebruik maken van de thermiek langs de steile rotswand om moeiteloos op te stijgen. Andere karakteristieke vogels van de bergrug zijn Blauwe Rotslijster, Zwarte Tapuit en Rotsmus. De ingedamde Taag stroomt traag langs de steile rots. Ondanks het verdwijnen van de ooibossen langs de rivier (door de aanleg van een stuwdam in de jaren zeventig) heeft de Zwarte Ooievaar zich weten te handhaven. In de richels van de rots broeden een aantal paartjes. Langs de Taag zijn ook regelmatig Kleine Zilverreigers, Lepelaars en Ooievaars te zien. Boven het water jaagt de Zwarte Wouw. Onder de oude stenen brug over de Taag broeden Roodstuit-, Vale Gier-, Rots-, en Alpengierzwaluwen. De grote rotsen naast de brug herbergen Zwarte Tapuit en Blauwe Rotslijster. In de rivier komen ook nog Otters voor. De dehesa’s herbergen de voor dit landschap karakteristieke soorten als Roodkopklauwier, Hop, Blauwe Ekster, Thekla Leeuwerik, Rode en Grijze Wouw, Wielewaal, Bijeneter en Zuidelijke Klapekster. Ook de zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd met Edelhert, Wild Zwijn, Eikelmuis, Genetkat, Mangoeste en een enkele Spaanse Lynx (hoewel deze laatste al een aantal jaren niet meer is waargenomen). Langs de noordhelling van de Sierra de la Corchulas (bij het kasteeltje) vinden we een uniek habitat van Monfraguë: oorspronkelijk mediterraan bos. Dit is het enige niet-cultuurlandschap van de Extremadura! Het is het laatste restant van de bossen waar ooit grote delen van heuvelachtig Spanje mee waren bedekt. Het bestaat voornamelijk uit groenblijvende struiken en bomen met aromatische oliën die planteneters afschrikken: Mastiek- en Terpentijnboom, Wilde Olijf, Sneeuwbal en Aardbeiboom (Zwarte Moerbei?, red.). Er leven vogelsoorten die voor ons gewoon zijn maar voor Spanje vrij zeldzaam: Gaai, Roodborst, Iberische Tjiftjaf en Staartmees. De stenen brug over de Taag is het biotoop van een aantal zwaluwsoorten. Huis-, Boeren-, Alpengier-, Roodstuit- en Rotszwaluw maken hun nesten onder de brug.

Stuwmeren, rivieren en drinkpoelen
Oorspronkelijk is er in de Extremadura, naast een enkele uitdrogende rivierbedding, geen stilstaand water te vinden. Tijdens het bewind van Franco zijn overal stuwdammen aangelegd zodat het kostbare water niet wegstroomde. Door de boeren zijn voor het vee her en der drinkpoelen gegraven. Als gevolg van deze menselijke activiteiten is de hoeveelheid stilstaand water in het gebied sterk toegenomen. De riviertjes van de Extremadura herbergen een grote verscheidenheid aan dierleven. Amfibieën zijn van het water afhankelijk voor hun voortplanting. Amerikaanse rivierkreeften zijn in de zeventiger jaren uitgezet en inmiddels zo talrijk dat zij een gemakkelijke prooi vormen voor Otters, Kleine Zilverreigers en zelfs de Zwarte Wouw. De reptielenrijkdom van de rivierdalen is groot. De Spaanse Mus komt voornamelijk in rivierdalen voor. Verder vinden we hier IJsvogeltjes en Spaanse beekschildpadden. Parelhagedissen en waterslangen (adderringslang) zijn algemeen en vormen een geliefkoosde prooi voor de Slangenarend die graag op deze plaatsen foerageert. De Havikarend wordt aangetrokken door Konijnen en Rode Patrijzen die bij het water komen drinken. De kunstmatige stuwmeren en drinkpoelen voor het vee vormen het biotoop van water en moerasvogels als Kwak, Woudaap, Kleine Zilverreiger, Ooievaar en Zwarte Ooievaar. Deze vogels worden aangetrokken door de vele amfibieën die in de poelen leven.
collage 20150408234009262

Bergen, heuvelruggen en ruïnes
Zuid-Spanje wordt her en der doorsneden door lage berg- en heuvelruggen, de zogenaamde ‘sierras’. De ruige hellingen zijn niet in cultuur gebracht en begroeid met maquis en mediterraan bos. Deze gebieden zijn zeer geschikt als broedplaats voor roofvogels. De Slechtvalk broedt in vrijwel elke ‘sierra’. Hij kiest zijn nestplaats op een steile klif vaak in gezelschap van Rotsduiven en Alpenkraaien. Ook Vale Gier, Aasgier, Oehoe en de Steenarend zijn karakteristieke ‘sierra’ vogels. Grote zoogdiersoorten als Wild Zwijn, Edelhert en (zeldzaam) de Wolf vinden hier, op verborgen plaatsen, een geschikte kraamkamer. Op de grote rotspartijen kunnen we de Blauwe Rotslijster, Zwarte Tapuit en Rotsmus aantreffen. Rotszwaluwen broeden vaak onder overhangende kliffen. Kunstmatige rotspartijen vormen de in Spanje overal aanwezige ruïnes. Vele worden gebruikt als broedplaats voor Steenuil, Hop, Scharrelaar, Kleine Torenvalk, Kauw en Rotszwaluw.

Oude steden
Zuid-Spanje is rijk aan eeuwenoude steden met een rijke historie. Steden als Trujillo, Sevilla en Caceres vormen het biotoop van een aantal karakteristieke cultuurvolgers. De meest opvallende is de Ooievaar. Er zijn kerken met meer dan vijftien bewoonde ooievaarsnesten. In de takken van de nesten broeden soms Ring- en Spaanse Mussen, hoewel deze laatste soort meer een cultuurvlieder is. De Kleine Torenvalk is de cultuurvolger van Zuid-Spanje. Ze broeden in kleine kolonies in gaten in oude gebouwen en zoeken buiten de steden op de steppes en dehesa’s naar grote insecten, die hun voornaamste prooi vormen. Helaas lopen de aantallen de laatste jaren, door modernisering van de landbouw en renovatie van oude gebouwen, sterk terug. In Trujillo schat men het aantal broedpaartjes op honderd. Kerk- en Steenuilen broeden op verborgen plaatsen in de steden. Ook Vale Gier-, Gier- en Alpengierzwaluw komen algemeen voor.

Dinsdag 24-03-2015

Dia1
Rond 1300 uur vertrokken we vanuit Weeze naar Madrid. De vlucht ging voorspoedig en al rond 18.00 uur zaten we in onze gehuurde Golf. AL vrij snel werden de eerste soorten genoteerd, o.a. Torenvalk, Ekster en Zwarte Spreeuw. Tegen het donker kwamen we aan in Trujillo. Trujillo is een oud-historische stad gebouwd op een granieten heuvel. Aan het centrum staat een oude kerk en kasteel. Bovenop broedden Kleine Torenvalken en Ooievaars. De Ooievaars vlogen 's avonds nog boven het plein, evenals vele Vale Gierzwaluwen.

20150326 200447 20150326 200321
Woensdag 25 maart 2015
Dia2
Nadat we 's ochtends gewekt werden door de Zwarte Spreeuwen en het gekekker van de Kleine Torenvalk hebben we wat eten voor onderweg gekocht en zijn we noordelijk vertrokken.

IMG 9512

Na een 10 km noordelijk komend vanuit Trujillo ligt de afslag richting Santa Mara de Madagasca (CC-99). AL meteen kom je in een prachtig gebied. Een Zwarte Wouw liet zich mooi op een rots zien, terwijl de Europese Kanarie volop aan het zingen was.

IMG 9515 IMG 9540

Na een 5km rijden staat een verlaten boerderij, welke vol zat met Ooievaarsnesten. 
IMG 9532 IMG 9546 
Een koppel Rode Patrijzen liepen voor ons weg. Op de draad zaten naast de vele Grauwe Gorzen ook Kuifleeuwerikken, een Roodborsttapuit en een Graspieper.
IMG 9521
Na een aantal kilometers wordt het landschap wat heuvelachtiger. Hier was blijkbaar een gierenvoerplaats gemaakt. Tientallen Vale Gieren zaten op de heuvel de laatste resten te eten.
IMG 9632
Een enkel Monniksgier probeerde ook nog wat mee te pikken, evenals Zwarte Wouwen en diverse Raven. Een prachtig schouwspel.
IMG 9583 IMG 9558
Wat verderop zat boven op een doornstruik een Iberische Klapekster te zingen. Diverse Kuifleeuwerikken waren op de grond aan het foerageren.
IMG 9719 IMG 9743
Opvallend waren trouwens de vele Spaanse Mussen in dit gebied, groepen van wel 100 exemplaren vlogen er overal rond.
Na enkele kilometers kwamen we bij een brug over de 'Rio del Almonte'. Natuurlijk zijn we hier even gestopt om van de omgeving te genieten. Een Winterkoning liet zich hier mooi horen.
IMG 9811 IMG 9815
De aanwezige Rotszwaluwen waren bezig met het maken van nesten onder de brug. Op de rotsen vielen ze door hun bruin/grijze kleur nauwelijks op.
IMG 9779 IMG 9803
Wat verderop zagen we onze eerste Zwarte Ooievaar overvliegen, ook een echte broedvogel voor deze regio. Op afstand liet de eerste Roodkopklauwier zich ook zien. Voor deze soort waren we blijkbaar nog te vroeg in het seizoen.
Voorbij Santa Maria de Magasca reden we door enorme heuvelachtige vlaktes. Hier hoopten we toch onze eerste Grote Trappen te kunnen zien. Het gras stond nog niet hoog, waarbij we een goed overzicht hadden. Op een wat hoger punt zijn we gestopt om naast wat te gaan eten ook eens goed rond te kijken. De Graszanger was hier volop aan het zingen (zip-zip..), enkele Rode Patrijzen liepen van ons weg. Ver weg zag John een groep bruine vogels, wat wel eens op Grote Trappen kon leiden. Met de telescoop konden we inderdaad een groep Grote Trappen ontdekken. Na ons eten zijn we die richting op gereden. Plotseling zagen we de Grote Trappen naar ons toe komen vliegen. Een enorme groep van wel 50 stuks ging tegen een heuvel aan zitten. Ondanks dat het hard waaide hebben we de Trappen mooi kunnen bekijken. Wat verderop zagen we helaas erg kort 2 Kleine Trappen overvliegen.
 IMG 9859 IMG 9915 
IMG 9881
Vanuit deze mooie locatie zijn we noordelijk gereden richting Monfrague. Onderweg zagen we een Hop aan de zijkant van de weg zitten.
IMG 9971 IMG 9957
Opeens riep John 'Steenarend", welke aan de andere kant van de auto te zien was. Deze enorme Arend viel op door de grootte en witte vlakken in de vleugels.
20150325 DSC 8205
Voorbij Monroy op de weg naar Torrejon El Rubio staan een aantal parasol-dennen. Hierop broedden al jaren Ooievaars.
IMG 9986 IMG 9972 
IMG 9993
Na een mooie route tussen de vele Kurk- en Steeneiken komen we aan bij Monfragüe. Monfragüe is een beschermd  natuurpark in de Extremadura. Midden in dit gebied komen de rivieren de 'Taag' en de 'Tiétar' bij elkaar. Parallel hieraan liggen rotsige bergen, waar vooral de Gieren gebruik van maken. Het belangrijkste punt hier is 'Salto del Gitano-Pena Falcón' waar tussen de 100-400 Vale Gieren broedden. 
IMG 0116
Op het moment dat wij er waren (wat later op de middag) vlogen er 10-tallen Vale Gieren rond, met een enkele Monniksgier. Op de rotsen onder ons was een Blauwe Rotslijster aan het baltsen.
Een Slechtvalk liet zich even zien. Rondom de parkeerplaats zaten Roodstuitzwaluwen, Baardgrasmus, Europese Kanarie.
IMG 0091 IMG 0032
Een mooie plek waar we deze week nog een aantal keren langs zouden gaan. Wat verderop reden we op de brug over de Tietar, alwaar vele Huiszwaluwen aan het nestelen waren.
Bij een picknickplaats zaten een paar Blauwe Eksters op een picknickbank. Deze lieten zich mooi fotograferen. Later bleek dat deze gevoerd werden door de fotograven de wat verderop stonden..
IMG 0156
Voorbij de stuwdam hoorden we Appelvinken en diverse Putters. Voor ons zat een Edelhert rustig te grazen.
IMG 0169
Een andere mooie plaats om gieren te kijken in Monfragüe is 'Portilla del Tiétar'. Hier is een vogelkijkplek gemaakt kijken op een rotspartij, waar naast de vele Vale Gieren, ook Rotszwaluwen zit, maar ook de Oehoe broedt. Helaas hebben we deze laatst niet kunnen vinden.
IMG 0189
Het licht werd al snel minder, waarbij we besloten terug te rijden naar Trujillo.

Donderdag 26 maart 2015
Dia3
Ten noorden van Trujillo ligt een stuwmeer 'Arrocampo'. Dit stuwmeer maakt deel uit van de Natura 2000 gebieden. In de plaats Saucedilla is een klein bezoekerscentrum, alwaar sleutels voor de diverse vogelkijkhutten te halen is.
Het stuwmeer is een uniek meer voor de Extremadura, het waterpeil wordt hier constant gehouden, de watertemperatuur is wat hoger aangezien het water gebruikt wordt voor het koelen van de energiecentrale. Al vrij snel hoorde we de Graszanger zingen. In de verte zagen we onze eerste Purperkoeten terwijl diverse Tjiftjaffen aan het roepen waren. De Snor was op grote afstand goed te horen.
IMG 0246
Vanuit het bezoekerscentrum zijn we het gebied ingelopen. Een laag overvliegende Monniksgier kwam over, op zoek naar aas.
IMG 0284
Ook hier zaten vele Spaanse mussen rondom het bezoekerscentrum.
IMG 0349 IMG 0278 

IMG 0320
Een IJsvogel vloog voor ons langs en een Purperreiger landde in het riet. Wat verderop was de Purperkoet prachtig te zien. Met zijn grote poten plukte deze het riet wat vervolgens met zijn forse snavel uiteen werd gehaald.
IMG 0300 IMG 0303
Na de vele watervogels zijn we naar het plaatsje Saucedilla zelf gereden. Hier staat vrij vooraan een klein kerkje wat bekend is om de vele Kleine Torenvalken.
IMG 0388 IMG 0390

IMG 0359 IMG 0353
IMG 0377

In het kerkje zijn diverse nestkasten in gemetseld waar de Kleine Torenvalk gretig gebruik van maakt. Een 20-tal Kleine Torenvalken hebben we hier geteld.
 IMG 0404

We hadden deze dag nog tijd om eens een nieuw gebied te gaan bezoeken; Villuercas. Een bergachtig gebied ten westen van Trujillo, met een bergtop van 1600 meter.
De route ernaar toe leidde ons door mooie dorpjes met vergezichten. In Guadalupe hebben we nog inkopen gedaan. Bij de plaatselijke slager moesten we alvorens vlees te kunnen kopen een slok van een plaatselijk drankje proberen. Hij liet ons meermalen zien hoe dat moest..Ben erg benieuwd hoe hij thuis komt na een drukke dag...
IMG 0456 IMG 0457
In het dorpje waren vele putters aanwezig, die al volop aan het nestelen waren.
IMG 0463   kopie IMG 0471   kopie
Onderaan het dorp liep een stroompje alwaar een rondwandeling gemaakt kan worden. Dit hebben we maar niet gedaan, aangezien we nog naar de top wilde rijden.
Bij dit stroompje zat wel een Cirlgors en vele Europese Kanarie's. Wat verderop zagen we een Grote Bonte Specht en ook de Groene Specht.
De Waterspreeuw die er ook zou zitten hebben we niet gezien. 
IMG 0535

IMG 0509IMG 0508

Na het dorpje zijn we via een grint pad naar boven gereden. Een Slangenarend vloog op van een hoogspanningsmast en bleef even boven ons hangen.
IMG 0506
Naarmate we hoger kwamen bleef de  temperatuur dalen..Bijna bovenaan gekomen zagen we in een flits de Rode Rotslijster wegschieten. In de verte vlogen enkele Alpenkraaien rond.
Het uitzicht was erg mooi, wat een vergezichten heb je hier.
20150326 DSC 8559 IMG 0547

Vrijdag 27 maart 2015
Dia4
Het weer werd steeds beter, deze dag een mooie dag om de vlaktes van Serena te gaan bezoeken. Vanuit Trujillo zijn we zuidwaarts gereden. Onderweg zagen we een Grote Trap zitten op een kleine akker.
IMG 0586
Voorbij Miajadas zagen we op afstand een grote vuilnisbelt met een wolk vol vogels. Dichterbij gekomen bleken dit Ooievaars te zijn en diverse Zwarte Wouwen. In het dorp wat verderop zaten Ooievaars op een kerkje..Maar toen we dichterbij kwamen bleken er vele kunststof ooievaars bij te zitten..
IMG 0593 IMG 0595
Bij het dorp Campanario zijn we La Serena ingereden. Een rustige weg EX-349 voert dwars door dit gebied.Enorme grasvlaktes maakt dit gebied steppe-achtig. Op een rotsig stukje zien we natuurlijk naast de Grauwe Gorzen en Kuifleeuwerikken een Hop en een koppel Raven zitten. Een Rode Patrijs poseert ook nog even voor ons.
IMG 0658 IMG 0650
IMG 0600 IMG 0616
Halverwege de route stroomt een mooi beekje door het gebied. Hier hebben we gepauzeerd en genoten van het uitzicht.
IMG 0813

IMG 0802 IMG 0792
Op de enorme grasvlaktes zagen we een Slangenarend, diverse Gieren en erg mooi de Kalanderleeuwerikken met hun zwarte ondervleugels.
IMG 0678

IMG 0724 IMG 0728
IMG 0695
Van hieruit zijn we richting Badajoz gereden. Iets noordelijk van Merida lagen enkele embalses die wel interessant bleken. Steltlopers zoals Kleine Strandloper, Steltkluut en Oeverloper zaten er, maar ook diverse Graspiepers.
IMG 0892 IMG 0889
Bij natuurpark Cornalvo zijn we richting het stuwmeer gereden. De Kleine Zwartkop zat hier volop te zingen, terwijl een Slangenarend overvloog.
IMG 0925 IMG 0936
Op het einde van de route was een grote vogelkijkhut gebouwd, welke uitkeer op een meertje. Naast een Dodaar en wat Wilde Eenden hebben we hier niet veel gezien.
20150327 174329 IMG 0941

Nu we toch in de buurt van Merida waren besloten we naar het centrum te gaan. Hier loopt een rivier doorheen, met ene eiland er op. Hier overnachten vele reigers.
Bij de rivier aankomend hoorden we al direct een Buidelmees roepen. Deze liet zich prachtig zien zo midden in een stad.
20150327 184613

IMG 0967 IMG 0986
Bij het eiland aangekomen zagen we al vele Koereigers zitten..Na verloop van tijd kwamen er steeds meer bij, wat een prachtig gezicht. Boven ons vlogen een 10-tal Alpengierzwaluwen.
IMG 0993 IMG 0997

IMG 1015 IMG 1019

IMG 1102 IMG 1109

Zaterdag 28 maart 2015
Dia5

Vandaag besloten we Monfragüe weer eens te gaan bezoeken. Via de CC-99 naar Monroy zijn we ernaar toe gegaan. Na een paar honderd meter vloog er opeens een vogel met lange staart over..Een Kuifkoekoek schreeuwde we. Direct zijn we hier gestopt, waarna de Kuifkoekoek zelfs terugkwam en er een 2e op de grond zat. 
20150328 DSC 8883 20150328 DSC 8886
20150328 DSC 8884
Een doelsoort voor deze vakantie hebben we prachtig gezien. Daarnaast ook nog enkele "normale" soorten op de foto gezet, zoals Kuifleeuwerik, Grauwe Gors en diverse Grauwe Kiekendieven.
IMG 1161

IMG 1215 IMG 1217

IMG 1265 IMG 1295

Onderweg ook nog diverse Zwarte Wouwen, Roodstuitzwaluwen en een Witte Kwikstaart gezien.

IMG 1344


IMG 1335 IMG 1376

Onderweg naar Monfragüe zagen we een groep dieren naar de grond gaan. Hier zijn we langzaam naar toe gereden en zagen we een groep op de grond zitten. Waarschijnlijk hadden ze al gegeten en waren ze aan het bijkomen van de maaltijd.
i00198

i00199 i00219

Rond de middag kwamen we aan bij de ruïne van Monfragüe. Halverwege de heuvel konden we de auto nog parkeren, waardoor de tocht naar boven minder was.
Boven aangekomen zagen we al de vele gieren boven en ons door vliegen. Het blijft fascinerend om dit hier mee te maken. 

IMG 2838

IMG 2837 IMG 2835

IMG 2812

IMG 2811 IMG 2756

i00244

i00099 IMG 2753
Beneden bij de rots zagen we naast de Blauwe Rotslijster en Europese Kanarie ook 2 Zwarte Ooievaars op hun nesten zitten.
IMG 2875 IMG 2935

IMG 2897

Wat verderop vloog nog een Rode Wouw met ons mee..
i00123 i00174

i00177

Maar ook de Aasgier liet zich hier erg mooi zien..
IMG 2985

IMG 2973 IMG 2991
Natuurlijk zijn we ook bij 'Portilla del Tiétar' wezen kijken. Naast de vele Gieren weer geen Oehoe. Maar wel de Spaanse Keizerarend die erg mooi langs de wand kwam vliegen. Later bleek dat ze rechtsboven de rots een nest in een boom had.
IMG 3029 IMG 3066
IMG 3054 IMG 3051


Zondag 29 maart 2015
Dia6
Het zuiden van Careres is nog een vlakte die we nog niet bezocht hadden.  We hoopten weer om Trappen te zien. Deze ochtend was het ook weer prachtig weer, waarbij we mooie foto's hebben kunnen nemen van de Spaanse mus Roodborsttapuit en Kalanderleeuwerik.
IMG 3154 IMG 3137

IMG 3187
Op Observado.org hadden we een melding gezien van een Knobbelmeerkoet bij Merida. Naar dit klein meertje aan het dorp Los Barruecos. Hier aangekomen zagen we diverse Meerkoeten en een koppel Steltkluten, maar ook Koe-en Zilverreigers.
En al vrij snel zagen we de Knobbelmeerkoet zwemmen tussen de andere Meerkoeten en Futen.
IMG 3238 IMG 3251
IMG 3242

Op de terugweg hebben we nog 3 Grote Trappen gezien. De Kleine Torenvalken waren ook hier actief rondom de nestkasten.
IMG 3311 IMG 3303

Bij een bos van Eucaliptesbomen waren ook enkele Ooievaarsnesten gemaakt.
IMG 3283 IMG 3286
Een Roodkopklauwier zat hier ook nog, dit is slechts de 2e die we die week gezien hebben.
IMG 0822


Maandag 30 maart 2015
Dia7
Sierra de Gredos is een berggebied ten noorden van Extremadura. Vanuit Trujillo is het een flink stuk rijden, maar wel de moeite waard. Via de Jerte vallei kom je bij dit gebergte. Deze vallei staat bekend om de kersenteelt.
De bloesem was prachtig rond de tijd dat wij er waren. Vele toeristen reden er dan ook rond om te genieten van deze bloesem..Het nadeel voor ons was wel dat er erg veel verkeer was op de smalle wegen.
2015 03 30 13.23.39

2015 03 30 11.12.21 IMG 3434
Onderweg zijn we gestopt op diverse plaatsen gestopt. De Thekla Leeuwerik was vooral op rotsig terrein aanwezig.
IMG 3454

Bij een grote waterstroom onderweg hebben we nog gezocht naar de Waterspreeuw, maar helaas deze niet gevonden. Een enkele Zwartkop en Winterkoning kwam boven het watergeruis uit.

20150330 105927 20150330 DSC 9715
Bij een klooster boven op een berg hebben we gepauzeerd. Hier was de Baardgrasmus volop aan het zingen. Tevens hoorden we hier de Zwarte Mees.
Een groep van Vale Gierzwaluwen vloog over..

IMG 3500  20150330 DSC 9798

20150330 DSC 9687

Uiteindelijk kwamen we uit op de weg naar de pas. Op de borden stond dat deze echter gesloten was, maar we waagden toch maar de gok.
De weg was goed berijdbaar, bovenop de pas was een parkeerplaats, waarbij bleek dat we niet de enige waren. Op de parkeerplaats zat een Heggenmus, welke voor Spanje relatief zeldzaam is. 
IMG 3534

Een koppeltje Grijze Gorzen was er erg mooi te zien en op de foto te zetten. 

20150330 160900

IMG 3711 IMG 3714
20150330 DSC 9732 20150330 DSC 9726
Dinsdag 31 maart 2015
Dia8

Na een gezellige week met prachtige gebieden, mooie soorten nemen we afscheid van Extremadura en vertrekken in de ochtend naar Uden.

Deze reis is ook te zien op film via youtube, via deze link


Met dank aan John Hermans, Jan-Willem Hermans.

Peter van de Braak