Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Dag excursie Holterberg (Sallandse Heuvelrug)

Zondag 3 april 2005 was het dan zover. Om 5 uur in de ochtend stonden we met ongeveer 15 vogelaars klaar bij de Groenhoeve om te vertrekken. Vroeger dan normaal maar dat was nodig om het baltsen van de Korhoen te kunnen meemaken. Voor mij was het zeker vroeg daar ik de avond te voren nog een 40 jarig feestje van een vriend had waarbij de nodige drankjes genuttigd werden.

Het beloofde een schitterende dag qua weer te worden, de voorspellingen waren uitermate goed. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. De hoofdrolspeler van de dag zou zoals eerder genoemd de Korhoen zijn. De Sallandse Heuvelrug is de enige plaats in Nederland waar deze soort nog in het wild voorkomt. De populatie is echter klein en het is nog maar de vraag of de soort zich in Nederland in de toekomst kan handhaven.

Na ongeveer 1.5 uur rijden kwamen we aan bij het bezoekerscentrum van de Sallandse Heuvelrug. We kwamen aan met schemerlicht, de timing was dus perfect. Vanaf hier moest ongeveer 20 minuten gewandeld worden om de balts gronden te bereiken. Onderweg naar de balts plaatsen werden we getrakteerd op een vogelconcert. We konden al meteen enkele leuke soorten op de lijst noteren: Boomklever, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf en Zwarte Mees. Na ongeveer 10 minuten lopen kom je bij de heide waar de weg is afgesloten met een slagboom. Deze gaat pas om 09.00 uur open voor verkeer. Op de heide aangekomen werd er aandachtig geluisterd of de Korhoenders zich lieten horen. Echter zonder resultaat, er werd dus besloten om verder te lopen naar de bekende balts plaatsen. Halverwege werd het geluid gehoord van de eerste baltsende hanen. Na enig speurwerk werd een haan op afstand waargenomen. Al snel werden meerdere exemplaren waargenomen. Na ongeveer een half uur zagen we ook de eerste hennen in een dode boom zitten. de Korhoenders werden steeds actiever en er konden regelmatig vliegende vogels gezien worden. Ook kwamen er vogels op korte afstand zodat er leuke foto’s gemaakt konden worden. Al met al zagen we 9 hanen en 4 hennen, dit kunnen er ook meer geweest zijn. In ieder geval was het vroege opstaan zeker beloond. Andere leuke soorten die werden waargenomen op de heide waren: Roodborsttapuit, Witgat (7 overvliegend), Rietgors, Kruisbek, Sijs, Goudvink, Blauwe Kiekendief en Kneu.

Omstreeks 09.30 uur kwamen we terug bij het bezoekerscentrum, klaar voor het tweede gedeelte van de trip. Besloten werd om naar de Flevopolder te rijden, de Flamingo’s in de oorspronkelijke bestemming Duitsland bleken nog niet gearriveerd. Dat dit geen slechte keuze was zal verder in dit verslag nog wel duidelijk worden. Vanaf de Heuvelrug moest er worden gereden naar Zwolle en dan richting Kampen. Onderweg werd gestopt voor brandstof voor de auto en koffie voor de passagiers. Eenmaal voorbij Kampen konden nog enkele soorten worden genoteerd: Goudplevier, Wintertaling en Buizerd. Je rijd de Flevopolder binnen bij het Vossemeer. Hier zijn mooie ondiepe plekken in het midden van het meer waar zich altijd waadvogels ophouden, zeker in deze tijd van het jaar. Leuke soort was de IJslandse Grutto, er bevonden zich enkele exemplaren tussen de gewone Grutto’s. Je kunt de IJslandse herkennen aan de volrode buik die verder doorloopt dan bij de gewone Grutto. Ook de kop verschilt van de gewone Grutto, bij de gewone loopt de kop schuin weg vanaf de snavelbasis. Bij de IJslandse steekt de kop recht omhoog vanaf de snavelbasis. Ook zaten hier vele Kluten, Bergeenden, Pijlstaarten, Slobeenden, Kemphanen en Bonte Strandlopers.

De KEIZERAREND!!!

Als je de Vossemeerdijk af rijd dan kom je bij het Ketelmeer. Hier werd gezocht naar een nog achtergebleven Grote Zaagbek, echter zonder succes. Peter vd Braak zag nog net uit zijn ooghoeken een Rosse Stekelstaart, dit kleine eendje werd leuk gefotografeerd alvorens verder te rijden. Doel was de telpost bij de Ketelbrug, deze wordt vanwege de grote aantallen vogels en zeldzame waarnemingen ook wel “klein Breskens”genoemd.
Halverwege de Ketelmeerdijk merkte Annelies op dat er een grote roofvogel aan de linkerkant van de auto vloog, de vogel was opmerkelijk licht van onderen zo berichtte zij. Toen ik de vogel in de kijker kreeg viel ook mij de grootte van de vogel op, ik dacht even aan een Visarend en vroeg Peter om toch maar even te stoppen. Ach, het is een Bruine Kiek zo zei hij. Na nog 2 verzoeken om toch te stoppen hield ook ik het voor gezien. Wel hield ik de vogel in de kijker tot ik hem niet meer kon zien.
Eenmaal aangekomen bij de telpost werd geïnformeerd, bij de enige aanwezige teller, of er al leuke waarnemingen geweest waren. De opmerking die we kregen was: Komen jullie voor de Schreeuwarend die hier net in oostelijke richting weg vloog????!!! Besloten werd om onmiddellijk terug te rijden in de hoop de vogel terug te vinden. 1 minuut later zagen we in de verte een paar auto’s staan met daarvoor opgewonden personen met telescopen. Meteen werd gevraagd of de Schreeuwarend nog te zien was. Schreeuwarend??, werd gevraagd, KEIZERAREND!! zul je bedoelen. Er waren foto’s genomen die als bewijs overlegd werden. Het ging hier inderdaad om een heuse Keizerarend, de eerste waarneming voor Nederland. Peter werd gelijk een stukje stiller en kleiner, we hebben hem deze dag er nog veel aan herinnerd, maar het is hem vergeven al heeft het wel even geduurd.

Volgende stop was de Kleine Praambult. Bij de wildroosters werd nog zonder resultaat kort gezocht naar de Klapekster en Ruigpootbuizerd, zij zijn zeker al vertrokken naar het noorden. Op de Kleine Praambult werd tussen de Brandganzen ook een Ross’ Gans ontdekt. Wederom een zeldzame soort die je niet zomaar te zien krijgt. Ook zaten hier 3 Geoorde Futen, Brilduikers, Bruine Kiekendief, Slechtvalk en een vroege Gele Kwikstaart. De Grote Praambult werd ook bezocht, dit leverde niet veel bijzonders op.

De Monniksgier

We hadden eerder op de dag doorgekregen dat de Monniksgier, die zich al enige tijd in Nederland ophoud, gezien was bij het Jan van den Boschpad. Dit is dezelfde gier die een paar weken geleden vlak bij Mill heeft gezeten. Eenmaal aangekomen bij het Jan van den Boschpad werd gemeld dat de gier er was maar al enige tijd uit het zicht zat. Het moet één van die dagen zijn want na korte tijd werd de enorme vogel langere tijd vliegend gezien. Om het allemaal nog completer te maken merkte Annelies op dat ze een Zeearend zag. En jazeker dit maal was het inderdaad een Zeearend, heel goed Annelies!! Andere soorten die hier werden gezien waren onder andere: Grote en Kleine Zilverreiger, Kleine Plevier, Witgat, Kemphaan, Boerenzwaluw en Tureluur. Op de terugweg naar de auto werd ook nog een Waterral gehoord.
Van het Jan van den Boschpad stond nog 1 locatie op het programma, de Block van Kufler. Hier vonden we nog een Waterpieper en enkele Watersnippen.

Op de terug weg werd de inventarisatie opgemaakt. 104 soorten een ongekend aantal. En dan nog de Korhoenders, Keizerarend, Ross’ Gans en de Monniksgier. Een dag om niet snel te vergeten.

1 Fuut 31 Buizerd 61 Turkse Tortel 91 Gaai
2 Dodaars 32 Keizerarend 62 Groene Specht 92 Ekster
3 Geoorde Fuut 33 Zeearend 63 Grote Bonte Specht 93 Kauw
4 Aalscholver 34 Monniksgier 64 Veldleeuwerik 94 Kraai
5 Kleine Ziverreiger 35 Torenvalk 65 Boerenzwaluw 95 Roek
6 Grote Zilvereiger 36 Slechtvalk 66 Waterpieper 96 Huismus
7 Blauwe Reiger 37 Korhoen 8m 4v 67 Boompieper 97 Vink
8 Lepelaar 38 Fazant 68 Graspieper 98 Sijs
9 Knobbelzwaan 39 Waterral 69 Witte Kwikstaart 99 Groenling
10 Kolgans 40 Waterhoen 70 Gele Kwikstaart 100 Putter
11 Grauwe Gans 41 Meerkoet 71 Winterkoning 101 Goudvink
12 Grote Canadese Gans 42 Scholekster 72 Heggenmus 102 Kneu
13 Ross Gans 43 Kluut 73 Roodborst 103 Kruisbek
14 Brandgans 44 Kleine Plevier 74 Roodborsttapuit 104 Rietgors
15 Bergeend 45 Goudplevier 75 Merel    
16 Nijlgans 46 Kievit 76 Zanglijster    
17 Smient 47 Bonte Strandloper 77 Grote Lijster    
18 Wilde Eend 48 Kemphaan 78 Zwartkop    
19 Krakeend 49 Wulp 79 Fitis    
20 Pijlstaart 50 Grutto 80 Tjiftjaf    
21 Slobeend 51 IJslandse Grutto 81 Goudhaan    
22 Wintertaling 52 Tureluur 82 Matkop    
23 Tafeleend 53 Witgat 83 Kuifmees    
24 Kuifeend 54 Watersnip 84 Pimpelmees    
25 Brilduiker 55 Kokmeeuw 85 Koolmees    
26 Rosse Stekelstaart 56 Stormmeeuw 86 Zwarte Mees    
27 Blauwe Kiekendief 57 Zilvermeeuw 87 Staartmees    
28 Bruine Kiekendief 58 Grote Mantelmeeuw 88 Boomklever    
29 Sperwer 59 Houtduif 89 Boomkruiper    
30 Havik 60 Holenduif 90 Spreeuw    

© Vogelwacht Uden e.o.