Vogelwacht Uden goes Israël

Maar liefst 26 leden namen deel aan deze reis.

Alvorens van dag tot dag onze vogelbelevenissen te vertellen, eerst iets over Israël.

Israël, officieel de Staat Israël, is een land in Azië, het Midden-Oosten en de Levant. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Gebieden. Israël heeft een kust aan zowel de Middellandse Zee als aan de Rode Zee en vormt daarmee - samen met Egypte - een continentale brug van Azië en Europa met Afrika. Israël is het enige land ter wereld met een Joodse bevolkingsmeerderheid. In het Midden-Oosten is Israël ook het enige land zonder islamitische bevolkingsmeerderheid.

Planten

Het westen van Israel behoort nog tot de mediterrane regio, met nog behoorlijk wat altijd groene bossen. In het kustgebergte en tot Jeruzalem en Galilea, groeit op de krijtgrond naaldbos van Aleppo-den. Op zandgronden in deze streken groeien eikenbossen die tot in Galilea gemengd zijn met Styrax officinalis en Pistacia atlantica. De Pistacia atlantica behoort tot de oudste bomen die men in de Negev of in Galilea vinden kan. Van zijn alles overheersende verschijning wordt in verschillende Bijbelse verhalen verteld. Landinwaarts is in het gebergte vooral struikgewas te vinden dat men in kalkrijke gebieden “garrigue” noemt, en op meer zure grond “maquis”. Dit milieu kent een groot aantal plantengemeenschappen, waarvan sommige nergens anders in het Middellandse-Zeegebied voorkomen. Enkele bijzondere soorten zijn vlinderorchis, Calycotome villosa, Italiaanse gladiool, Cistus salviaefolius, Aziatische ranonkel, wilde tarwe, Galilea-orchis, en Helichrysum sanguineum. Naar het oosten gaat de vegetatie over in die van het steppegebied en hier groeit het steppedoornstruweel van onder andere de de Zizyphus lotus, Zizyphus spina-Christi of jujubeboom en Acacia arabica, allemaal zeer taaie planten die maar weinig water nodig hebben. De oever van de Jordaan is vrijwel zonder vegetatie. De woestijn van Judea is in de zomer kaal en dor, in de winter groen en in het voorjaar bij voldoende neerslag één grote wilde bloementuin, met onder andere rode anemonen, gele mosterdplanten, roze cyclamen, blauwe orchideeën en bruine en paarse irissen. De circa 160 natuurreservaten in Israël beslaan in totaal 400.000 ha en herbergen meer dan 3000 plantensoorten, waarvan er circa 150 alleen in Israël voorkomen.

Dieren

In de loop der tijd is de soortenrijkdom in Israël sterk verminderd, onder andere door het op grote schaal kappen van bossen met als gevolg erosie. Pas de laatste tijd worden er veel bossen weer aangeplant. Op dit moment telt Israël ongeveer tachtig reptielensoorten en tweehonderd zoogdiersoorten. De panter komt nog in zeer kleine aantallen voor, evenals de Syrische bruine beer. Van de andere recente soorten zijn te noemen de gestreepte hyena, de gewone jakhals, de gewone ichneumon of faraorat, de egel, de klipdas en een blinde muis.


Vogels

In Israël zijn 530 soorten waargenomen, waarvan ruim 200 als broedvogel. De overige soorten zijn wintergasten, doortrekkers en dwaalgasten. Rond Eilat zitten een aantal leuke broedvogelsoorten. Naast de algemene broedvogels als Arabische Buulbuul, Gestreepte Prinia en Palmtortel, komen we hier ook soorten zoals Kleine Groene Bijeneter en Maskerduif tegen. In de meer open stukken vinden we diverse soorten tapuiten en leeuweriken als broedvogel en in het noorden van de Negev woestijn gaan we op zoek naar de typische broedvogels van het open woestijnlandschap waaronder de Kraagtrap en Renvogel. Eind maart is de trek in en rond Eilat al in volle gang. Naast de vele soorten doortrekkende zangvogels, zijn het met name de roofvogels die in deze tijd op weg zijn naar hun noordelijk gelegen broedgebieden. In Israël zijn maar liefst 46 soorten roofvogels gezien! De diverse soorten hebben in het voorjaar elk hun eigen doortrekpatroon en eind maart zijn het met name Steppebuizerden die in grote aantallen de bergen van Eilat kunnen passeren. Ook de Zwarte Wouw piekt in deze tijd van het seizoen, maar naast deze twee algemeen doortrekkende soorten is er kans op een heel scala aan andere roofvogels, van Slangenarend tot Kleine Torenvalk.

Daaihals ©Marc Gottenbos
Daaihals ©Marc Gottenbos
Vlag ©Jan Willem Hermans
Vlag ©Jan Willem Hermans

Eilat

Eilat was onze thuisbasis. Eilat ligt in het uiterste zuiden van Israël en heeft circa 46.000 inwoners. Het ligt aan de golf van Akaba, een uitloper van de Rode Zee. Eilat is slechts op drie kilometer afstand van de Jordaanse havenplaats Akaba aan het oosten van het Sinaï-schiereiland en het zuiden van de Negev gelegen. De Egyptische plaats Taba ligt ook dicht bij Eilat. De stad is omringd door bergen.

Donderdag 20 maart 2014 (dag 1)

De wekker sloeg al zeer vroeg. Om 3.30 uur hadden we een busje geregeld die ons naar Schiphol bracht. De vliegreis en het verblijf hadden we geregeld bij Corendon. Keurig op tijd kwamen we op Schiphol aan. Na de Bodyscan vertrokken we om 7.15 naar Ovda. Ovda ligt circa 40 kilometer van Eilat af en is een militair vliegveld. Ook hier de nodige vragen, echter na een uurtje hadden we allemaal de koffers en werden we naar het Rimonim central park hotel in Eilat gebracht. Onderweg zagen we al het woestijnlandschap en vlogen er enkele Bruinnekraven rond. Na ons gesetteld te hebben in het hotel zijn enkele van ons op zoek gegaan naar de autoverhuur. Dit viel niet mee. We hadden een verkeerd adres, maar na de nodige navraag bleek dat dit verhuurbedrijf vlakbij het hotel was. Drie mooie witte 9-persoonsbusjes stonden klaar en zouden de komende week ons vervoer vormen. Het hotel staat in een parkje, waar op dit moment trekvogels op adem komen, na hun reis vanaf Afrika. De meeste vogels moeten dan nog verder richting noorden en westen. In het parkje waren al mooie plaatjes geschoten van onder andere de Vale Spotvogel, Draaihals, Maskerklauwier en de Huiskraai.

Ovda Airport ©Jan Willem Hermans
Ovda Airport ©Jan Willem Hermans
Huiskraai ©Marc Gottenbos
Huiskraai ©Marc Gottenbos
Vale Spotvogel ©Martien van Dooren
Vale Spotvogel ©Martien van Dooren

We besloten om toch nog even naar de North Beach, gelegen aan de Rode Zee te gaan. In het schemerlicht, het wordt al om zes uur zeer snel donker, zagen we nog Groenpootruiter, Aalscholver, Reuzenstern, Blauwe Reiger, Sporenkievit, Dunbekmeeuw en de Witoogmeeuwen met hun grote rode snavel, zwarte kop en witte ring rond nek en oog. We hebben ze de verdere week niet meer gezien.

Arabische Buulbuul ©Martien van Dooren
Arabische Buulbuul ©Martien van Dooren
Groenpootruiter ©Marc Gottenbos
Groenpootruiter ©Marc Gottenbos
Hotel ©Henk Arnoldussen
Hotel ©Henk Arnoldussen

In het hotel stond het buffet gereed. We hadden een uitgebreide keuze en er kon zoveel opgeschept worden als we op konden. Sommigen konden deze weelde niet dragen en hebben iets teveel genomen. Na het eten werd de lijst opgemaakt. We hebben maar een paar uur gevogeld, toch hadden we al 32 soorten op onze lijst. Een enkeling is hierna nog naar de zogenaamde polenbar gegaan. Vlak bij het hotel was een klein supermarktje waar je drank kon kopen wat buiten in de zwoele avondlucht werd genuttigd. Morgenvroeg om 5.30 uur op !!!

Vrijdag 21 maart 2014 (dag 2)

Bijna iedereen stond om 6 uur bij de auto, we gingen eerst weer naar het North Beach en naar het vogelringstation (IBRC). Aan het strand zagen we al snel de Bruine Gent, een zeldzame vogel voor Israël die je hier dus wel kan tegenkomen. We zagen ook enkele Grote Sternen en Reuzensterns. Langs de kustlijn werd een Groenpootruiter en een Bontbekplevier op de foto gezet. Er liep een klein watertje van het binnenland naar de zee. Dit water hebben we gevolgd en voert ons uiteindelijk naar het vogelringstation. Maar langs het water en in de omgeving hebben we Huiskraai en Roodkopklauwier gezien. Bij een maïsveld zijn we gestopt en zagen honderden Spaanse Mussen en sommigen zelfs een Bruinkeelortolaan. Chris en Jan-Willem hebben over de daar liggende zoutpannen gekeken en zagen al snel grote groepen Flamingo’s.

Bruine Gent ©Marc Gottenbos
Bruine Gent ©Marc Gottenbos
Spaanse Mus ©Marc Gottenbos
Spaanse Mus ©Marc Gottenbos
Bruinkeelortolaan ©Marc Gottenbos
Bruinkeelortolaan ©Marc Gottenbos

Bij een kas aangekomen zat mooi voor ons een Kleine Groene Bijeneter op het hek. Wat een mooie kleurrijke vogel. Er zouden nog vele waarnemingen van deze soort volgen. Uiteindelijk kwamen we aan bij het ringstation. Het ringstation heet officieel International Birding & Research Center (IBRC) en heeft de voormalige vuilstort omgetoverd tot een prachtig natuurgebied. Het reservaat ligt ten noorden van de zuidelijke zoutpannen in de buurt van kibboets Eilot. Het 57 ha grootte reservaat is beplant met inheemse bomen en struiken. Er zijn diverse schuilhutten waarin mooi naar de vele vogels die hier voorbij komen gekeken kan worden. We zagen deze morgen onder andere de Braamsluiper, Gestreepte Prinia, Waterral, Steppebuizerd, Bergfluiter en weer de Kleine Groene Bijeneter.

Kleine Groene Bijeneter ©John Hermans
Kleine Groene Bijeneter ©John Hermans
Kleine Groene Bijeneter ©Marc Gottenbos
Kleine Groene Bijeneter ©Marc Gottenbos
Gestreepte Prinia ©Marc Gottenbos
Gestreepte Prinia ©Marc Gottenbos

We reden tegen negenen weer terug naar het hotel om hier uitgebreid te ontbijten. Ook hier kwamen we niets tekort. Om 10 uur stond weer iedereen gereed en reden we naar de noordelijke zoutpannen. Deze zoutpannen zijn gelegen tegen de Jordaanse grens, er liggen een vijftal wateren waar omheen gereden kan worden. Langs de vloedlijn kunnen veel steltlopers waargenomen worden en op het water zien we veel Dunbekmeeuwen en Flamingo’s. Langs de vloedlijn zagen we deze keer Sporenkievit, Kemphaan, Tureluur, Bonte Strandloper, Groenpootruiter, Poelruiter, Krombekstrandloper, Maskerklauwier, Woestijnplevier en Kleine Plevier.

Zoutpannen ©Gerrit Goorts
Zoutpannen ©Gerrit Goorts
Dunbekmeeuwen ©Marc Gottenbos
Dunbekmeeuwen ©Marc Gottenbos
Kemphaan ©John Hermans
Kemphaan ©John Hermans
Sporenkievit ©Marc Gottenbos
Sporenkievit ©Marc Gottenbos
Maskerklauwier ©Marc Gottenbos
Maskerklauwier ©Marc Gottenbos

We besloten om naar kibboets Yotvata te gaan. We reden hiervoor noordelijk door de woestijn parallel aan de grens met Jordanië. In de woestijn zien we enkele Ooievaars doortrekken en lopen een groepje Dorca’s Gazellen. Eerst hebben we bij de kibboets ons middageten opgegeten. Kibboets Yotvata is gelegen in de Rift vallei. Een rijk gebied met extensieve landbouw, ideaal voor vogels. Verder noordelijker en oostelijker tegen de Jordaanse grens zijn de velden van de Kibboets. We zijn gestopt bij een pompoenveld en zijn hier gaan lopen. Op de pompoenen zaten Tapuiten en een Rode Rotslijster. Allemaal doortrekkers. In de omgeving hebben we ook een Oostelijke Blonde Tapuit en Hop gezien.

Auto uit ©Jan Willem Hermans
Auto uit ©Jan Willem Hermans
Wandelen ©Jan Willem Hermans
Wandelen ©Jan Willem Hermans
Palmtortel ©John Hermans
Palmtortel ©John Hermans

Dit is ook het gebied van de Maskerduif. Helaas kon deze niet goed op de foto gezet worden. Verder hebben we nog Isabeltapuit en veel Kortteenleeuwerikken gezien. In de schemering boven onze auto’s vlogen diverse Kleine Torenvalken die op zoek waren naar insecten. In het donker reden we terug naar het hotel, waar het eten weer klaar stond. De stand werd weer opgemaakt, we zitten nu aan 88 soorten.

Zaterdag 22 maart 2014 (dag 3)

Vandaag voor het ontbijt het park bij het hotel bekeken. De oogst viel wat tegen, toch nog een Zwarte Wouw, Draaihals en Graspieper. Het Ofirapark is ook een park in Eilat wat ook zeer de moeite waard is. De groep ging hier met de auto naar toe. Buiten een Balkanvliegenvanger en een Zwartkop hebben we helaas niet meer gezien, zodat besloten werd om naar het ringstation te gaan. Dit bleek een goede zet te zijn. In een schuilhut konden we mooi het Klein Waterhoen, Waterral, Meerkoet en Grauwe Franjepoot bekijken.

Balkanvliegenvanger ©Marc Gottenbos
Balkanvliegenvanger ©Marc Gottenbos

Maar de maag begon te knorren, zodat we terug bij het hotel ons ontbijt nuttigden. Veel elektrische apparaten zijn op slot tijdens de Sabbat, zodat de koffie gepompt moest worden. Er zijn streken in Israël die tijdens de Sabbat compleet uitgestorven zijn, absolute rust is het devies. Niet voor ons. We zijn na het ontbijt naar het westen van Eilat gereden om daar de bergen in te gaan naar de berg Yoash. Hier komen tijdens de trek enorme aantallen roofvogels door. We hadden vandaag echter maar een beetje doortrek. Het overgrote deel bestond uit Steppebuizerden, maar er waren ook Steppearenden, Slangenarenden en Zwarte Wouwen te zien. Bij een wadi zagen we een Monnikstapuit.

Uitzicht ©Jan Willem Hermans
Uitzicht ©Jan Willem Hermans
Steppearend ©Marc Gottenbos
Steppearend ©Marc Gottenbos
Steppebuizerd ©Marc Gottenbos
Steppebuizerd ©Marc Gottenbos

Op de terugweg naar Eilat zagen we langs de Egyptische grens een Witkruintapuit. Wij dus stoppen om dit beestje te bekijken, maar het duurde geen tien minuten of er kwam een militaire hummer aanrijden met soldaten die ons gebaarden om weg te gaan. Iets verder ligt een prachtige wadi genaamd En Netafim. Deze kloof hebben we belopen. Niet veel vogels gezien, maar wel een geweldig landschap. Jos, Ad, Gerrit en Jan-Willem zijn via een zeer smalle kloof zelfs afgedaald naar het laagste punt.

Kloof ©Martien van Dooren
Kloof ©Martien van Dooren
Kloof ©Jan Willem Hermans
Kloof ©Jan Willem Hermans
Kloof ©Jan Willem Hermans
Kloof ©Jan Willem Hermans

Terug bij de auto besloten we naar het Holland Park te gaan. Dit park ligt oostelijk aan de rand van Eilat en is door Nederlanders aangelegd. We hadden inmiddels wel honger gekregen, zodat één auto met enkele personen op zoek ging naar een winkel. Dit viel op deze sabbatzaterdag niet mee. Uiteindelijk was vlak bij ons hotel een 24-uurs supermarktje, waar we onze inkopen gedaan hebben. De rest van de groep had zich uitstekend vermaakt in het park. Na het middageten, hebben we ook nog even rondgekeken, Wat te denken van Arabische Woestijnpatrijs, Arabische Babbelaar, Rüppels Grasmus, Palestijnse Honingzuiger, Zwartstaart en Braamsluiper.

Holland Park ©Jan Willem Hermans
Holland Park ©Jan Willem Hermans
Arabische Steenpatrijs ©John Hermans
Arabische Steenpatrijs ©John Hermans
Zwartstaart ©Marc Gottenbos
Zwartstaart ©Marc Gottenbos

Er was nog tijd om naar de kibboets Yotvata te rijden. Bij de pompoenvelden zagen we nu niet de Maskerduif, maar wel Griel, Kleine Torenvalk, Kortteenleeuwerik, Kuifleeuwerik, Ooievaar, Hop, Oostelijke Blonde Tapuit, Roodkopklauwier en Arabische Buulbuul. Marc heeft hier een prachtige foto gemaakt van een mier met op de achtergrond een Draaihals, waarop lijkt dat de mier denkt dat er iets niet pluis is. Helaas kwam aan dit alles een einde. De zon ging weer rap naar beneden, zodat we weer richting hotel moesten. Het lijsten bracht ons vandaag op 108 soorten.

Ooievaar ©John Hermans
Ooievaar ©John Hermans
Kuifleeuwerik ©Marc Gottenbos
Kuifleeuwerik ©Marc Gottenbos
Oostelijke Blonde Tapuit ©Marc Gottenbos
Oostelijke Blonde Tapuit ©Marc Gottenbos

Zondag 23 maart 2014 (dag 4)

Vandaag gaan we naar kibboets Lotan. Maar dit is na het ontbijt. Voor het ontbijt zijn we naar het Holland Park gegaan. Hier waren weer de bekende soorten te zien als Palestijnse Honingzuiger, Rüppels Grasmus, Arabische Babbelaar en Arabische Woestijnpatrijs.

Arabische Babbelaar ©Marc Gottenbos
Arabische Babbelaar ©Marc Gottenbos
Palestijnse Honingzuiger ©Marc Gottenbos
Palestijnse Honingzuiger ©Marc Gottenbos
Ruppels Grasmus ©John Hermans
Ruppels Grasmus ©John Hermans

Na het ontbijt hebben we eerst inkopen gedaan voor het middageten in Eilat en toen op weg naar Kibboets Lotan gegaan. De Kibboets trekt elk jaar veel vogelaars aan. Een uitstekende accommodatie, veel vogelkennis en uiteraard veel vogels. Vijftig kilometer van Eilat gelegen, biedt het een ideaal fotoparadijs. De vogels zijn opvallend tam en je kunt ze van dichtbij bekijken. De kibboets ligt tegen de Jordaanse grens op de kruising van de 90 en de 40, iets te oosten van Quetura. De toegangsweg naar de kibboets is 1,5 kilometer lang en omzoomd met struiken. Bij het hek aangekomen melden we ons aan en het hek gaat open. De auto’s werden geparkeerd op de centrale parkeerplaats en een Hollands sprekende vogelaar die hier woont wist ons te vertellen dat er een Balkanvliegenvanger te zien was. Het was al behoorlijk warm, maar alle deelnemers zwermden uit over de kibboets. Bij een rioolvijver (water is uiteraard erg belangrijk hier in de woestijn) troffen we een Blauwborst, Purperreiger, Witgat, Gestreepte Prinia en een Maskerduif.

Kibboets Lotan ©Jan Willem Hermans
Kibboets Lotan ©Jan Willem Hermans
Bokje ©John Hermans
Bokje ©John Hermans
Bloemenpracht ©Jan Willem Hermans
Bloemenpracht ©Jan Willem Hermans

De koeien staan hier op stal en worden constant besproeid tegen de hitte. De mest wordt omgezet in compost en gebruikt om de grond vruchtbaar te maken. De kleine woningen zijn aangelegd in een parkachtige omgeving en ideaal voor vogels in dit verder dorre woestijnlandschap. Prachtige bomen die rijk bezaaid zijn met de meest fantastische kleuren bloemen. We zien hier een Hop, Braamsluiper en het nest van een Palestijnse Honingzuiger. Marc heeft een Ortolaan gezien, normaal zouden deze nu massaal moeten doortrekken, dit is echter niet het geval. Aan een gebouw zit een broedende Vale Rotszwaluw te nestelen en zien we in het park een vrouwtje Balkanvliegenvanger. We verlaten het omheinde gedeelte van de kibboets en gaan noordoostelijk naar de velden van de kibboets. Tegen de Jordaanse grens zien we Duinpieper, Vale Woestijnvink, Oostelijke Blonde Tapuit, Kortteenleeuwerik, Hop, Kleine Groene Bijeneter en Steppearend. Vlakbij waren enkele boompjes met grapefruit. Deze waren zo aantrekkelijk dat een aantal deelnemers er niet af konden blijven, we hebben foto’s!

Vale Rotszwaluw ©Marc Gottenbos
Vale Rotszwaluw ©Marc Gottenbos
Hop ©John Hermans
Hop ©John Hermans
Aantrekkelijke grapefruit ©Jos van de Wijst
Aantrekkelijke grapefruit ©Jos van de Wijst

Terugrijdend zagen we nogal wat roofvogeltrek, wat te denken van Steppebuizerden, Zwarte Wouwen, Steppearenden en ook Dwergarenden. Het begon al later te worden. Bij Quetura wist John nog een rioolvijvertje te liggen. Dit was niet zo groot, maar we hebben hier veel vogels gezien. Blauwborsten zitten aan de rand van het stinkwater de vliegjes op te pikken, maar we zagen ook Witgat, Bokje, Ralreiger, Arabische Babbelaar, Paap, Roodkeelpieper, Rietzanger en wel 25 tot 30 Roodstuitzwaluwen die al drinkend over het water scheerden. We hadden nog even tijd om naar de kibboets velden van Yotvata te gaan. Hier zagen we op Jordaanse grond nog een vos. In het donker reden we terug naar het hotel. De vogelteller gaf 123 soorten aan. We gingen bijtijds slapen want morgenvroeg zouden we om 6.15 uur naar Nizzana gaan.

Roodkeelpieper ©Marc Gottenbos
Roodkeelpieper ©Marc Gottenbos
Eten ©Martien van Dooren
Eten ©Martien van Dooren
Lijsten ©Martien van Dooren
Lijsten ©Martien van Dooren

Maandag 24 maart 2014 (dag 5)

Iedereen was om 6.15 uur present om naar Mispe Ramon en Nizzana te gaan. We hadden met de hotelleiding afgesproken dat deze lunchpakketten gereed zouden hebben. Helaas bleek dit toch moeilijk te zijn. Uiteindelijk vertrokken we om 6.30 uur met snel klaargemaakte lunchpakketten. We namen de weg langs de Egyptische grens. Het is een lange rit door het dorre maar wel mooie landschap. Onderweg hebben we gestopt om te genieten van dit landschap. Voor Mispe Ramon zijn we weer gestopt om te zoeken naar de Vale Gieren die hier moeten broeden. Helaas konden we deze niet in het vizier krijgen, wel hebben we de Woestijnleeuwerik mooi kunnen zien.

Langs de weg ©Martien van Dooren
Langs de weg ©Martien van Dooren
Woestijnleeuwerik ©Marc Gottenbos
Woestijnleeuwerik ©Marc Gottenbos

Mispe Ramon is het hoogst gelegen deel van de Negev woestijn (meer dan 100 meter boven zeeniveau). Het kleine stadje, gelegen langs spectaculaire kliffen van de Ramon krater biedt diverse mogelijkheden voor reizigers tussen Eilat en Beer Sheva. Hier hebben we onze auto’s vol getankt en bij een parkje gepicknickt. De Vale Rotszwaluw liet zich van dichtbij fotograferen toen deze bij een modderplas specie aan het verzamelen was voor zijn nest. Op het plaatselijke voetbalveld, wat helaas omheind was konden we een Roodkeelpieper en een Balkankwikstaart waarnemen. Bij het verorberen van onze maaltijd werden we vergezeld door Bonte Kraaien.

Vale Rotszwaluw ©Marc Gottenbos
Vale Rotszwaluw ©Marc Gottenbos
Bonte Kraai ©Marc Gottenbos
Bonte Kraai ©Marc Gottenbos

Toen nog een heel eind gereden naar Nizzana. Nizzana ligt tegen de Egyptische grens aan. Bij Nizzana zijn we linksaf geslagen richting Azuz. Hier liggen de Nizzana velden. Deze velden zijn vlak, droog, voornamelijk stenige woestijn en herbergt een groot aantal woestijnvogels. Tijdens trek komen er grote groepen vogels door, zoals Ooievaar, Schreeuwarend en Kraanvogels. De vogelsoort van dit gebied is echter de Kraagtrap, die het hele jaar hier te zien is. Het hele gebied ligt vol met militaire bases, het betreden van de oefenterreinen is verboden, wat met een geel bord in het Hebreeuws en het Engels is aangegeven. Na de afslag naar Azuz zien we een Klapekster op het voorrangsbord zitten. In de verlatenheid zien we Tapuit, Oostelijke Blonde Tapuit, maar geen Kraagtrap. De Renvogel liet zich wel echter zien en is door Martien nog mooi op de foto gezet. En dan ineens midden in de woestijn boven onze hoofden een 400 Ooievaars die naar het noorden trekken. Magnifiek!!

Klapekster ©John Hermans
Klapekster ©John Hermans
Renvogel ©Martien van Dooren
Renvogel ©Martien van Dooren
Ooievaars ©John Hermans
Ooievaars ©John Hermans

Het werd tijd voor de lunch. We hebben een mooi beschut plekje gevonden waar we ons brood opgegeten hebben. Een Gekraagde Roodstaart zorgde ervoor dat we even ophielden met eten. Op de weg terug naar Nizzana een nog magnifiekere belevenis, maar liefst 2500 Ooievaars en 1 Schreeuwarend kwamen voorbij. De woestijnweg was weer goed voor diverse Aziatische Steenpatrijzen en een Renvogel. Het was nog niet donker, zodat we rond Nizzana nog rondgekeken hebben. Dit leverde een Arendbuizerd op en enkele grondeekhoorns.

picknick ©Martien van Dooren
picknick ©Martien van Dooren
Woestijnweg ©Jan Willem Hermans
Woestijnweg ©Jan Willem Hermans
Ooievaars ©John Hermans
Ooievaars ©John Hermans

De lange weg terug door het donker was wel vermoeiend. Het eten ging er dan ook goed in. De vogelstand is inmiddels opgelopen naar 132 soorten.

Dinsdag 25 maart 2014 (dag 6)

Ondanks de vermoeiende dag van gisteren stonden we al om 5.45 uur op om naar North Beach te gaan. We hebben een half uurtje over de Rode Zee gekeken en zagen onder andere Reuzenstern, Grote Stern, Bruine Gent, een vijftigtal Zomertalingen en twee Kleine Jagers. Bij het watertje wat vanuit de binnenlanden de zee instroomt zat een IJsvogel te vissen. In de buurt is een klein binnenmeertje waar we mooi een Zwartkopmeeuw zagen, vergezeld van Dunbekmeeuwen en een Reuzenstern.

Rode Zee ©Jos van de Wijst
Rode Zee ©Jos van de Wijst
Zwartkopmeeuw ©Marc Gottenbos
Zwartkopmeeuw ©Marc Gottenbos
Dunbekmeeuw ©Marc Gottenbos
Dunbekmeeuw ©Marc Gottenbos

We volgden de weg weer naar het ringstation. Bij de kassen waren de Kleine Groene Bijeneters weer mooi te zien. Jos kon zelfs foto’s maken van een braakbal producerende bijeneter en eentje die een bij doorslikte. In de schuilhut van het ringstation liet de Waterral zich weer mooi zien. Verder nog Meerkoet, Maskerklauwier, Loodbekje en Kluut.

Bijeneter ©Marc Gottenbos
Bijeneter ©Marc Gottenbos
Bijeneter ©Marc Gottenbos
Bijeneter ©Marc Gottenbos
Waterral ©John Hermans
Waterral ©John Hermans

Na het ontbijt besloten we weer om roofvogeltrek te bekijken in de bergen langs de Egyptische grens. We togen eerst naar het hoogste punt, echter was hier niet veel te zien, terwijl we onderweg al diverse vogelaars hebben zien kijken. Dus terug naar een lager punt. Hier zagen we mooi dichtbij een Witkruintapuit, die in de buurt ongetwijfeld aan het nestelen was. Nog verder naar de kust richting Eilat hebben we staan kijken samen met een groep Denen. Hier zagen we vogeltrek, volgens John echter nog niet massaal, maar voor degene die hier nog nooit geweest zijn, prachtige vogeltrek. Soorten als Steppebuizerd, Steppearend, Aasgier en Slangenarend kwamen geregeld door.

Witkruintapuit ©Marc Gottenbos
Witkruintapuit ©Marc Gottenbos
Aasgier ©Marc Gottenbos
Aasgier ©Marc Gottenbos

Het werd al weer middag, zodat we inkopen gedaan hebben in Eilat voor de lunch. Hierna zijn we naar de noordelijke zoutpannen gereden, echter iets voor deze zoutpannen ligt een grote rioolwatervijver. Een heleboel vogels hebben we hier kunnen bewonderen en niet alleen vogels. Het begon met een slang, een soort adder. Op of nabij het water Ralreiger, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Tureluur, Dodaars, Meerkoet, Wilde Eend, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Witoogeend, Bonte Strandloper en jagende Bruine Kiekendief.

Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Tureluur ©Marc Gottenbos
Tureluur ©Marc Gottenbos

Hierna zijn we naar de noordelijke zoutpannen gereden. Met de auto er omheen en hier en daar stoppen. Het was heet, maar wel een aangename hitte. Bij onze eerste stop zagen we al snel weer de Woestijnplevier mooi op kleur. Er vloog een Vorkstaartplevier voorbij, het ging echter zo snel dat het misschien ook een Steppevorkstaartplevier geweest kon zijn. Gelukkig had Simone een foto gemaakt, die we achteraf bekeken hebben. De conclusie is toch dat het een Vorkstaartplevier geweest is. Buiten dit nog mooi Kleine Strandloper, Blauwe Reiger en Grote Zilverreiger kunnen bekijken. Er is een soort schuilhut, gemaakt om niet te schuilen tegen regen, maar tegen de zon. Hier hebben we onze boterhammen opgegeten, onderwijl dat enkele Bijeneters over kwamen. De eerste die we in Israël zien. We hadden het idee dat de trek nu pas op gang gekomen is voor de meeste soorten. Langs de hoofdweg van Lotan naar Eilat liggen enkele inhammen die de bergen ingaan. Een zo’n inham heet Amran Pillar. Op het eind van de inham zouden een soort natuurlijk gevormde pilaren te zien zijn. Voordat we echter daar waren hebben we de verkeerde inham gekozen, genaamd Timna Park. Dit is een soort geologisch museum, waar je entree moet betalen. Hier zijn wij Nederlanders niet zo voor. Uiteindelijk hadden we de juiste afslag en begon het meteen feest te worden. Buiten een Woestijnleeuwerik vlogen meerdere honderden Zwarte Ooievaars over ons, vergezeld door een enkele gewone Ooievaar en Steppebuizerden.

Ooievaar en Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Ooievaar en Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos

Nog iets verder een doortrekkende Visarend. Op het eind moesten we de auto parkeren en een klein eindje omhoog klauteren om de pilaren te zien. Bij de parkeerplaats zat echter een Woestijnleeuwerik die bijna de pindas uit John zijn hand kwam eten. Uiteraard zijn hier mooie plaatjes van genomen. Marc heeft prachtig een mannetje en vrouwtje Aziatische Woestijnpatrijs kunnen fotograferen.

Woestijnleeuwerik ©John Hermans
Woestijnleeuwerik ©John Hermans
Pilaren ©Jan Willem Hermans
Pilaren ©Jan Willem Hermans
Arabische Woestijnpatrijs ©Marc Gottenbos
Arabische Woestijnpatrijs ©Marc Gottenbos

Anderhalf uur voor het donker werd begon de trek massaal op gang te komen. Zwarte Ooievaars, Ooievaars, Steppebuizerden, Steppearenden, Visarenden, Zwarte Wouwen en Aasgieren kwamen in groepen voorbij tot zelfs in de schemering, wat een prachtig gezicht. Voldaan reden we naar het hotel om te eten en te lijsten. De teller is op 151 soorten gekomen.

Woensdag 26 maart 2014 (dag 7)

Op het programma stond een redelijk lange rit naar de Ein Avdat kloof waar de begraafplaats van Ben-Gurion is. Ben-Gurion speelde een hoofdrol in de politieke activiteiten van de Zionistische Arbeiders Organisatie die leidde tot de stichting van de staat Israël in 1948. Hij bestuurde Israël gedurende haar Onafhankelijkheidsoorlog en diende daarna - met een onderbreking van twee jaar tussen 1953 en 1955 - als premier van het land, van 25 januari 1948 tot 1963. In 1953 kondigde Ben-Gurion zijn voornemen aan om met pensioen te gaan en zijn dagen te slijten aan de kibboets Sede Boker, in de Israëlische Negev-woestijn. Voor het ontbijt hebben we echter het park rond ons hotel bezocht. Er werden mooie opnames gemaakt van de Draaihals. Om 7 uur vertrokken we eerst weer richting Mispe Ramon. Bij de afslag bij kibboets Lotan zijn we bij een rioolwaterzuivering wezen kijken. Hier Waterpieper, Maskerklauwier, Zwartstaart, Kuifleeuwerik, Balkan Kwikstaart en een grote hagedisachtige.

Draaihals ©John Hermans
Draaihals ©John Hermans
Maskerklauwier ©Marc Gottenbos
Maskerklauwier ©Marc Gottenbos
Zwartstaart ©Marc Gottenbos
Zwartstaart ©Marc Gottenbos

Iets voor Mispe Ramon hadden we eindelijk een Rouwtapuit in het vizier. De eerste van deze reis. Bus 1 is naar het centrum van Mispe Ramon gegaan en daar hebben we inkopen gedaan. De rest is weer naar het parkje gegaan wat we dinsdag bezocht hebben, waar we weer met zijn allen gepicknickt hebben. Wat is het toch heerlijk altijd buiten te kunnen eten. Een stukje verder bij nota bene een Mac Donalds (midden in de woestijn) zijn we uitgestapt en hebben hier mooi de Vale Woestijnvinken kunnen zien met hun grote zwarte snavel. Van hieruit zijn we naar Ben Gurion’s begraafplaats gegaan.

Uitzicht ©John Hermans
Uitzicht ©John Hermans
Geit ©John Hermans
Geit ©John Hermans
Ben Gurion uitzicht ©Jan Willem Hermans
Ben Gurion uitzicht ©Jan Willem Hermans

Er ligt een prachtige tuin bij, waar we al snel de Rosse Waaierstaart tegenkwamen. Maar we zagen hier ook verrassende soorten als Groenling, Syrische Bonte Specht en Roodborst. Vanuit de begraafplek heb je een magnifiek uitzicht over de Ein Avdat kloof. Hoezo een woestijn saai!! Om de kloof in te gaan, wat een nationaal park is, moeten we € 5,- per persoon entree betalen. De Alpengierzwaluwen vergezelden ons bij het rijden naar de parkeerplaats. We zagen een Palestijnse Honingzuiger nectar snoepen van een knalgele bremraap. Meer kleuren kan het oog niet verdragen.

Kloof ©Jan Willem Hermans
Kloof ©Jan Willem Hermans
Bremraap ©John Hermans
Bremraap ©John Hermans
Palestijnse Honingzuiger ©John Hermans
Palestijnse Honingzuiger ©John Hermans
Foto 81 Kloof, foto 82 Bremraap, foto 83 Palestijnse Honingzuiger,

Op de parkeerplaats bleek dat wij niet de enige waren om dit mooie stukje te aanschouwen. Bussen vol met schoolkinderen liepen de kloof in met leraar en/of lerares. Maar ook altijd vergezeld door gewapende veiligheidsmensen, wat mij in ieder geval geen veilig gevoel geeft. In de kloof ontdekten we al gauw een nest van een Vale Gier met uiteraard een broedende Vale Gier. Iets verder troffen we een nest aan van een Havikarend en ook hier waren pa en ma Havikarend in de buurt, wat een prachtig schouwspel oplevert. We zagen ook nog een Maquiszanger.

Vale Gier ©Marc Gottenbos
Vale Gier ©Marc Gottenbos
Havikarend ©Marc Gottenbos
Havikarend ©Marc Gottenbos
Maquiszanger ©Marc Gottenbos
Maquiszanger ©Marc Gottenbos

Bij de parkeerplaats onder het afdak hebben we de lunch genoten, bekeken door een Arabische Babbelaar en een Tristrams Spreeuw. De weg terug was weer lang, echter bij de benzinepomp, waar Jan-Willem ging spookrijden, hebben we een ijsje gegeten. Halverwege de woestijn hebben we net voor het donker werd nog een stop ingelast. Dit leverde ons weer een Rouwtapuit, Zwartstaart en een Maquiszanger op. De vogelteller kwam op 161 soorten.

Donderdag 27 maart 2014 (dag 8)

Helaas alweer de laatste dag. Om 10.00 uur zouden we opgehaald worden. Voor het ontbijt hebben we het vogeltrekstation nog eens bezocht. Dit was een goede afsluiting. We zagen onder andere Vale Gierzwaluw, Bergfluiter, Gestreepte Prinia en van zeer dichtbij de Kleine Groene Bijeneter.

Bergfluiter ©John Hermans
Bergfluiter ©John Hermans
Vale Gierzwaluw ©John Hermans
Vale Gierzwaluw ©John Hermans
Kleine Groene Bijeneter ©John Hermans
Kleine Groene Bijeneter ©John Hermans

Na het ontbijt zijn nog enkelen naar het park achter ons hotel gegaan om daar de Draaihals nog op foto te zetten. Keurig op tijd kwam de bus aan om ons naar het vliegveld te brengen. Langs de Egyptische grens was ontzettend veel roofvogeltrek. Toch nog te vroeg gegaan? Op het vliegveld hebben we eerst een groepsfoto gemaakt voordat het verhoor begon. Werkelijk om Israël uit te komen is geen pretje. Meer dan een half uur werden we letterlijk ondervraagd en werden de koffers helemaal binnenste buiten gekeerd. Na anderhalf uur waren we eindelijk door de douane. Keurig op tijd landen we op Schiphol waar ons busje al klaar stond. Op de Groenhoeve werden we weer onthaald door de familie. Een mooie reis was weer ten einde.

Groepsfoto ©Jan Willem Hermans
Groepsfoto ©Jan Willem Hermans

Hierbij alle vogelsoorten die we gezien hebben, in totaal 160 stuks.

 01. Dodaars  28. Steppekiekendief  55. Strandplevier  82. Reuzenstern  109. Graspieper  136. Zwartkop
 02. Geoorde Fuut  29. Blauwe Kiekendief  56. Woestijnplevier  83. Witbuikzandhoen  110. Roodkeelpieper  137. Rüppels Grasmus
 03. Bruine Gent  30. Bruine Kiekendief  57. Sporenkievit  84. Rotsduif  111. Duinpieper  138. Bergfluiter
 04. Aalscholver  31. Sperwer  58. Krombekstrandloper  85. Maskerduif  112. Witte Kwikstaart  139. Fitis
 05. Woudaap  32. Steppebuizerd  59. Bonte Strandloper  86. Turkse Tortel  113. Balkankwikstaart  140. Tjiftjaf
 06. Koereiger  33. Arendbuizerd  60. Kleine Strandloper  87. Palmtortel  114. Russische Gele Kwikstaart  141. Withalsvliegenvanger
 07. Ralreiger  34. Steenarend  61. Kemphaan  88. Halsbandparkiet  115. Rosse Waaierstaart  142. Balkanvliegenvanger
 08. Kleine Zilverreiger  35. Steppearend  62. Wulp  89. Alpengierzwaluw  116. Blauwborst  143. Klapekster
 09. Grote Zilverreiger  36. Schreeuwarend  63. Tureluur  90. Vale Gierzwaluw  117. Gekraagde Roodstaart  144. Maskerklauwier
 10. Blauwe Reiger  37. Havikarend  64. Groenpootruiter  91. Gierzwaluw  118. Zwarte Roodstaart  145. Roodkopklauwier
 11. Purperreiger  38. Dwergarend  65. Bosruiter  92. IJsvogel  119. Zwartstaart  146. Arabische Buulbuul
 12. Ooievaar  39. Slangenarend  66. Oeverloper  93. Kleine Groene Bijeneter  120. Paap  147. Palestijnse Honingzuiger
 13. Zwarte Ooievaar  40. Visarend  67. Witgat  94. Bijeneter  121. Roodborsttapuit  148. Arabische Babbelaar
 14. Lepelaar  41. Torenvalk  68. Poelruiter  95. Hop  122. Tapuit  149. Tristrams Spreeuw
 15. Flamingo  42. Kleine Torenvalk  69. Watersnip  96. Draaihals  123. Isabeltapuit  150. Bruinnekraaf
 16. Bergeend  43. Arabische Woestijnpatrijs  70. Bokje  97. Syrische Bonte Specht  124. Blonde Tapuit  151. Bonte Kraai
 17. Wilde Eend  44. Aziatische Steenpatrijs  71. Grauwe Franjepoot  98. Kuifleeuwerik  125. Rouwtapuit  152. Huiskraai
 18. Pijlstaart  45. Klein Waterhoen  72. Kleine Jager  99. Kortteenleeuwerik  126. Monnikstapuit  153. Huismus
 19. Slobeend  46. Waterral  73. Zwartkopmeeuw  100. Bergkalanderleeuwerik  127. Witkruintapuit  154. Spaanse Mus
 20. Wintertaling  47. Meerkoet  74. Dunbekmeeuw  101. Woestijnleeuwerik  128. Rode Rotslijster  155. Moabmus
 21. Zomertaling  48. Griel  75. Kokmeeuw  102. Rotszwaluw  129. Blauwe Rotslijster  156. Loodbekje
 22. Kuifeend  49. Steltkluut  76. Geelpootmeeuw  103. Vale Rotszwaluw  130. Gestreepte Prinia  157. Groenling
 23. Witoogeend  50. Kluut  77. Baltische Meeuw  104. Oeverzwaluw  131. Maquiszanger  158. Vale Woestijnvink
 24. Nijlgans  51. Vorkstaartplevier  78. Heuglins Meeuw  105. Roodstuitzwaluw  132. Rietzanger  159. Ortolaan
 25. Zwarte Wouw  52. Renvogel  79. Witoogmeeuw  106. Boerenzwaluw  133. Kleine Karekiet  160. Bruinkeelortolaan
 26. Aasgier  53. Bontbekplevier  80. Grote Stern  107. Huiszwaluw  134. Vale Spotvogel  161.
 27. Vale Gier  54. Kleine Plevier  81. Lachstern  108. Waterpieper  135. Braamsluiper  162.