Overzicht Vogelsoorten Rondom Uden

De soortenbeschrijving vind u terug in alfabetische volgorde. De beschreven soorten zijn in Uden en omgeving tenminste 1 keer waargenomen. Middels de bovenstaande buttons kunt u de soortbeschrijvingen bekijken. In de tabel is de naam van de vogel tevens een link naar de beschrijving van de vogel.

In de onderstaande tabel is te zien wanneer een soort waargenomen is. Voor een enkele soort is dit alleen in een specifiek gebied, welke onder locatie benoemd is. Tevens is aangegeven of het een soort is die vaak waargenomen kan worden, of slechts een enkele keer.

Algemeen Vrij Algemeen Schaars Zeldzaam Zeer Zeldzaam

Soort Wetenschappelijke naam B
r
o
e
d
v
o
g
e
l
W
a
a
r
g
e
n
o
e
n
m
a
x
J
a
n
u
a
r
i


F
e
b
r
u
a
r
i

M
a
a
r
t
A
p
r
i
l
M
e
i


J
u
n
i

J
u
l
i

A
u
g
u
s
t
u
s

S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r


N
o
v
e
m
b
e
r

D
e
c
e
m
b
e
r

Locatie
Aalscholver Phalacrocorax carbo                                
Appelvink Coccothraustes coccothraustes x                              
Baardman Panurus Biarmucus   3 1                         Telpost
Bastaardarend Aquila clanga   1 1                         Telpost 2003
Beflijster Turdus torquatus     39                         Maashorst
Bergeend Tadorna tadorna     11                          
Bijeneter Merops apiaster   6 2                         Maashorst
Bladkoning Phylloscopus inornatus   7 1                         Maashorst
Blauwborst Luscinia svecica x                             Ham-Havelt
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus                                
Blauwe Reiger Ardea cinerea x                              
Boerenzwaluw Hirundo rustica x                              
Bokje Lymnocryptes minimus                                
Bontbekplevier Charadrius hiaticula     11                         Telpost
Bonte Kraai Corvus cornix   285 59                         Lijnt
Bonte Strandloper Calidris alpina     12                          
Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca x                              
Boomklever Sitta europaea x   15                          
Boomkruiper Certhia brachydactyla x                              
Boomleeuwerik Lullula arborea x   76                          
Boompieper Anthus trivialis x   50                          
Boomvalk Falco subbuteo x                              
Bosrietzanger Acrocephalus palustris x                              
Bosruiter Tringa glareola     7                          
Bosuil Strix aluco x                              
Braamsluiper Curruca curruca x                              
Brandgans Branta leucopsis     75                          
Brilduiker Bucephala clangula     12                          
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus                                
Buidelmees Remiz pendulinus   2 2                          
Buizerd Buteo buteo x                              
Casarca Tadorna ferruginea     17                          
Cetti's Zanger Cettia cetti                                
Dodaars Tachybaptus ruficollis x                              
Draaihals Jynx torquilla     2                          
Drieteenstrandloper Calidris alba   40 4                         Hemelrijk
Duinpieper Anthus campestris                            
Dwergarend Aquila pennata   3 1                         Telpost 2006, 17
Dwerggors Emberiza pusilla   1 1                         Telpost 2007
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus   3 7                         Hemelrijk 1990; Telpost
Ekster Pica pica x                              
Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima     4                         Telpost/Palmven
Europese Kanarie Serinus serinus     3                          
Fazant Phasianus colchicus x                              
Fitis Phylloscopus trochilus x                              
Fluiter Phylloscopus sibilatrix x                              
Fuut Podiceps cristatus x                              
Gaai Garrulus glandarius x                              
Geelgors Emberiza citrinella x   200                          
Geelpootmeeuw Larus michahellis   28 1                          
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus x                              
Gele Kwikstaart Motacilla flava x                              
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis x   14                         Hemelrijk
Gierzwaluw Apus apus x                              
Goudhaan Regulus regulus x   51                          
Goudplevier Pluvialis apricaria     180                          
Goudvink Pyrrhula pyrrhula x                              
Grasmus Sylvia communis x                              
Graspieper Anthus pratensis x                              
Grauwe Gans Anser anser x                              
Grauwe Gors Emberiza calandra     2                         Maashorst
Grauwe Kiekendief Circus pygargus     2                         Maashorst
Grauwe Klauwier Lanius collurio x                             Maashorst
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata x                              
Griel Burhinus oedicnemus   3 1                         Maashorst 1993, 2015, 2021
Grijze Wouw Elanus caeruleus   4 1                         Telpost 2015, 16, 18, 21
Groene Specht Picus viridis x                              
Groenling Carduelis chloris x   400                          
Groenpootruiter Tringa nebularia     10                          
Grote Barmsijs Carduelis flammea                                
Grote Bonte Specht Dendrocopos major x                              
Grote Canadese Gans Branta canadensis x                              
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea                               Waterzuivering Dinther
Grote Jager Stercorarius skua   1 1                          
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus   5 1                         de Kleuter
Grote Kruisbek Loxia Pytyopsittacus     4                         Maashorst 2013/2014
Grote Lijster Turdus viscivorus x                              
Grote Mantelmeeuw Larus marinus                                
Grote Pieper Anthus richardi   6 1                         Telpost
Grote Trap Otis tarda   1 1                         Zeeland
Grote Zaagbek Mergus merganser                                
Grote Zee-eend Melanitta fusca   3 1                         Hemelrijk
Grote Zilverreiger Ardea albus                                
Grutto Limosa limosa                                
Havik Accipiter gentilis x                              
Heggenmus Prunella modularis x                              
Holenduif Columba oenas x                              
Hop Upupa epops   5 1                         Maashorst
Houtduif Columba palumbus x                              
Houtsnip Scolopax rusticola x                              
Huismus Passer domesticus x                              
Huiszwaluw Delichon urbicum x                              
IJsgors Calcarius lapponicus     2                         Maashorst
IJsvogel Alcedo atthis x                              
Jan-van-Gent Morus bassanus   2 1                          
Kanoet Calidris canutus     13                          
Kauw Corvus monedula x   5300                          
Keep Fringilla montifringilla                                
Keizerarend Aquila heliaca   1 1                          
Kemphaan Philomachus pugnax     20                          
Kerkuil Tyto alba x                              
Kievit Vanellus vanellus x                              
Klapekster Lanius excubitor     6                         Maashorst
Kleine Barmsijs Acanthis cabaret     25                          
Kleine Bonte Specht Dryobates minor x                              
Kleine Jager Stercorarius parasiticus   3 1                         Telpost noord en zuid
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus x                              
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus x                              
Kleine Plevier Charadrius dubius x   17                          
Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus   59 11                         Telpost
Kleine Strandloper Calidris minuta   2 3                         Hemelrijk
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta                                
Kleine Zwaan Cygnus bewickii                                
Kleinste Jager Stercorarius longicaudus   2 2                         Uden 2007, Palmven 2014
Kluut Recurvirostra avosetta   9 17                         Hemelrijk 1981, 2017
Kneu Carduelis cannabina x                              
Knobbelzwaan Cygnus olor x   65                          
Koekoek Cuculus canorus x                              
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus                                
Kolgans Anser albifrons                                
Koolmees Parus major x                              
Koperwiek Turdus iliacus                                
Korhoen Tetrao tetrix                                
Kraanvogel Grus grus                                
Krakeend Anas strepera                                
Kramsvogel Turdus pilaris                                
Krombekstrandloper Calidris ferrugiea   2 1                         Maashorst 2010, 2021
Krooneend Netta rufina                               Hofmansplassen
Kruisbek Loxia curvirostra x                              
Kuifeend Aythya fuligula x                              
Kuifleeuwerik Galerida cristata   7 3                          
Kuifmees Lophophanes cristatus x                              
Kwak Nycticorax nycticorax   6 1                          
Kwartel Coturnix coturnix x                              
Kwartelkoning Crex crex   1 1                         Annabos 1998
Lepelaar Platalea leucorodia                                
Matkop Poecile montanus x                              
Meerkoet Fulica atra x                              
Merel Turdus merula x                              
Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius     2                          
Middelste Jager Stercorarius pomarinus   1 1                         Telpost zuid 2007
Middelste Zaagbek Mergus serrator   1 1                         Hofmansplassen 2009
Morinelplevier Charadrius morinellus     10                         Maashorst, Telpost
Nachtegaal Luscinia megarhynchos x   2                          
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus x                              
Nonnetje Mergus albellus                                
Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi     29                          
Notenkraker Nucifraga caryocadactes   1 3                         Uden 1968
Oehoe Bubo bubo x 1 2                         oa. Venhorst 1997
Oeverloper Actitis hypoleucos                                
Oeverzwaluw Riparia riparia x                              
Ooievaar Ciconia ciconia                                
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta ?   2                         Maashorst
Ortolaan Emberiza hortulana     2                         Maashorst
Paapje Saxicola rubetra                                
Parelduiker Gavia arctica   1 1                         Hemelrijk 1990
Patrijs Perdix perdix x                              
Pestvogel Bombycilla garrulus     35                          
Pijlstaart Anas acuta                                
Pimpelmees Cyanistes caeruleus x                              
Pontische Meeuw Larus cachinnans     1                          
Porseleinhoen Porzana porzana   1 1                         Annabos 1998
Purperreiger Ardea purpurea     3                          
Putter Carduelis carduelis x                              
Raaf Corvus corax x   7                         Maashorst
Ransuil Asio otus x                              
Regenwulp Numenius phaeopus                                
Reuzenstern Hydroprogne caspia   2 3                         Telpost zuid 2004
Rietgors Emberiza schoeniclus x                              
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus                                
Ringmus Passer montanus x                              
Rode Wouw Milvus milvus     1                          
Roek Corvus frugilegus x                              
Roerdomp Botaurus Stellaris     1                         Revennekes 2012
Roodborst Erithacus rubecula x                              
Roodborsttapuit Saxicola rubicola x                              
Roodhalsfuut Podiceps grisegena   2 1                         Hemelrijk 1981
Roodkeelduiker Gavia stellata   2 1                         Kleuter 1983
Roodkeelpieper Anthus cervinus     3                         Telpost
Roodkopklauwier Lanius senator     1                         Ham-Havelt, Maashorst
Roodmus Carpodacus erythrinus   1 2                         Maashorst 2007
Roodpootvalk Falco vespertinus     2                         Telpost
Rosse Grutto Limosa Lapponica   1 5                         Telpost
Rosse Stekelstaart Oxyuara jamaicensis                               Zeeland
Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii     2                          
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus     2                          
Scholekster Haematopus ostralegus x   111                          
Sijs Carduelis spinus                                
Slangenarend Circaetus gallicus   1 1                         Telpost Noord
Slechtvalk Falco peregrinus x                              
Slobeend Anas clypeata     21                          
Smelleken Falco columbarius                                
Smient Mareca penelope                                
Sneeuwgans Anser caerulescens   1 1                         Telpost 2016
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis     2                          
Snor Locustella luscinioides   1 1                         Telpost 2007
Sperwer Accipiter nisus x                              
Spotvogel Hippolais icterina x                              
Spreeuw Sturnus vulgaris x                              
Sprinkhaanzanger Locustella naevia x                              
Staartmees Aegithalos caudatus x                              
Steenloper Arenaria interpres     8                         Telpost
Steenuil Athene noctua x                              
Steltkluut Himantopus himantopus   2 1                         Hemelrijk 2005, Hurkske 2015
Steppekiekendief Circus macrourus   7 1                          
Stormmeeuw Larus canus                                
Strandleeuwerik Eremophila alpestris   1 30                         Telpost 2002
Strandplevier Charadrius alexandrinus   1 1                         Op 29 april 2023 nabij Zeeland
Tafeleend Aythya ferina                                
Taigaboomkruiper Certhia familiaris   3                            
Taigarietgans Anser fabalis                                
Tapuit Oenanthe oenanthe                                
Temmincks Strandloper Calidris temminckii   2 1                         t Ven 2005; Hoogebiezen 2018, 19
Tjiftjaf Phylloscopus collybita x                              
Toendrarietgans Anser serrirostris                                
Torenvalk Falco tinnunculus x   15                          
Tuinfluiter Sylvia borin x                              
Tureluur Tringa totanus                                
Turkse Tortel Streptopelia decaocto x   150                          
Vale Gier Gyps fulvus   4 15                          
Veldleeuwerik Alauda arvensis x                              
Velduil Asio flammeus                                
Vink Fringilla coelebs x                              
Visarend Pandion haliaetus                                
Visdief Sterna hirundo x                             Veghel de Dubbelen
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla x                              
Waterhoen Gallinula chloropus x                              
Waterpieper Anthus spinoletta                                
Waterral Rallus aquaticus x   6                          
Watersnip Gallinago gallinago     94                          
Waterspreeuw Cinclus cinclus   1                         Veghel, de Aa
Wespendief Pernis apivorus x                              
Wielewaal Oriolus oriolus x                              
Wilde Eend Anas platyrhynchos x                              
Wilde Zwaan Cygnus cygnus                                
Winterkoning Troglodytes troglodytes x                              
Wintertaling Anas crecca                                
Witgat Tringa ochropus     12                          
Witoogeend Aythya nyroca     1                         Zuidwillemsvaart Veghel
Witte Kwikstaart Motacilla alba x                              
Wulp Numenius arquata x                              
Zanglijster Turdus philomelos x                              
Zeearend Haliaeetus albicilla     1                          
Zilvermeeuw Larus argentatus                                
Zilverplevier Pluvialis squatarola     17                        
Zomertaling Anas querquedula   6 2                          
Zomertortel Streptopelia turtur     8                          
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus   1 1                         Hemelrijk 1988
Zwarte Kraai Corvus corone x                              
Zwarte Mees Periparus ater x                              
Zwarte Ooievaar Ciconia nigra     6                          
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros x                              
Zwarte Ruiter Tringa erythropus     3                          
Zwarte Specht Dryocopus martius x                              
Zwarte Stern Chlidonias niger                                
Zwarte Wouw Milvus migrans                                
Zwartkop Sylvia atricapilla x                              
Zwartkopmeeuw Ichtyaetus melanocephalus                                

Algemeen Vrij Algemeen Schaars Zeldzaam Zeer Zeldzaam