Dagexcursie De Wieden

Op 28 april werd er om 7.30 uur verzameld bij de Groenhoeve voor een excursie naar Nationaal Park Weerriben-Wieden, georganiseerd door Noud. Een prachtig gebied dat bestaat uit plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Brandgans ©Maurice Fransen
Brandgans ©Maurice Fransen
Bergeend ©Maurice Fransen
Bergeend ©Maurice Fransen
Buizerd ©Maurice Fransen
Buizerd ©Maurice Fransen

We waren ruim op tijd dus we konden nog een klein stukje over het vlonderpad wandelen bij Natuurcentrum De Wieden. De Rietzanger liet zich daar mooi zien en horen.

Om 10 uur werden we verwacht voor onze vaartocht met een fluisterboot. Een gids van Natuurmonumenten was onze schipper en gids van dienst tijdens deze boottocht van 2 uur door het Noordwestelijk deel van De Wieden.

Blauwe Reiger ©Simone Schraven
Blauwe Reiger ©Simone Schraven
Ree ©Simone Schraven
Ree ©Simone Schraven
Weeribben ©Simone Schraven
Weeribben ©Simone Schraven

Het bleek dat ze de broedeilandjes voor de Zwarte Sterns nog maar net hadden geplaatst vlakbij de start van de vaarroute, maar de vogels zelf waren niet aanwezig. Een viertal vroege vogels van de VWU had ze wel gezien bij aankomst.

Met de boot gingen we de Beulakerwijde op en daar liet een Bruine Kiekendief zich meteen al zien boven een van de eilandjes. Op het water en de eilandjes werden natuurlijk de nodige vogels gezien, waaronder Tafeleend, Krakeend, Gierzwaluw.

Vanaf de Beulakerwijde gingen we de rietlanden in, waar in de verte een Ooievaar stond te fourageren. Nog voor we bij het mini-dorpje Dwarsgracht waren aangekomen, zagen we in de verte een Purperreiger de lucht in gaan, die vervolgens duidelijk zichtbaar het water voor de boot overstak.

Het haventje ©Simone Schraven
Het haventje ©Simone Schraven
Weeribben ©Simone Schraven
Weeribben ©Simone Schraven
Koereiger ©Simone Schraven
Koereiger ©Simone Schraven

Verderop in een weiland troffen we een Blauwe Reiger die zojuist een flinke Rat had gevangen, die hij vervolgens meenam op zijn vlucht. De hoop was dat we ook een Zeearend zouden zien. De gehoopte Zeearend bleek uiteindelijk een flinke Buizerd te zijn.

Om 12 uur terug bij het natuurcentrum voor een korte pauze met koffie, thee en broodjes. En daarna door naar de volgende vogelstop: Parkeerplaats De Auken in Zuidveen. Hier staat een flinke vogelhut, die meteen goed van pas kwam bij de enige regenbui die we die dag gehad hebben. Vanuit de kijkhut hadden we uitzicht op een plas waar aan de achterzijde in de struiken verscheidene Lepelaars en Koereigers zaten. Ook kwam er bij deze plas weer een Purperreiger voorbij. Op de plas zelf zaten onder andere Bergeenden.

Boottocht ©Corine Hagens
Boottocht ©Corine Hagens
Boottocht ©Corine Hagens
Boottocht ©Corine Hagens
Boottocht ©Corine Hagens
Boottocht ©Corine Hagens

Daarna was het een eindje rijden naar de derde en laatste vogelstop, een parkeerplaats vlakbij De Vreugdehoeve in Zwolle, vanwaar we een stukje langs de IJssel konden lopen, en daarna over het water naar de Vogelkijkhut Vreugderijkerwaard. Op de eilandjes zaten Visdiefjes, Kokmeeuwen, maar ook een enkele Kluut en Tureluur. In de verte Kleine Mantelmeeuwen en een Grote Mantelmeeuw. Op de weg terug naar de auto sloten we de lijst af met de Slobeend.

Een gezellige en mooie dag en weer een goed georganiseerde excursie van de Vogelwacht met een mooie daglijst aan vogels!

 01. Aalscholver  16. Gekraagde Roodstaart  31. Kleine Plevier  46. Putter  61. Tjiftjaf  76. Zwarte Kraai
 02. Bergeend  17. Gele Kwikstaart  32. Kluut  47. Rietgors  62. Torenvalk  77. Zwarte Stern
 03. Blauwborst  18. Gierzwaluw  33. Knobbelzwaan  48. Rietzanger  63. Tuinfluiter  78. Zwartkop
 04. Blauwe Reiger  19. Graspieper  34. Koereiger  49. Roek  64. Tureluur  
 05. Boerenzwaluw  20. Grauwe Gans  35. Kokmeeuw  50. Roodborst  65. Turkse Tortel  
 06. Boompieper  21. Groenling  36. Krakeend  51. Roodborsttapuit  66. Vink  
 07. Braamsluiper  22. Grote Canadese Gans  37. Kuifeend  52. Scholekster  67. Visdief  
 08. Brandgans  23. Grote Mantelmeeuw  38. Lepelaar  53. Slechtvalk  68. Watersnip  
 09. Bruine Kiekendief  24. Grote Zilverreiger  39. Meerkoet  54. Slobeend  69. Wilde Eend  
 10. Buizerd  25. Holenduif  40. Merel  55. Spreeuw  70. Winterkoning  
 11. Cetti's Zanger  26. Huismus  41. Nijlgans  56. Sprinkhaanzanger  71. Wintertaling  
 12. Dodaars  27. Huiszwaluw  42. Ooievaar  57. Stadsduif  72. Witte Kwikstaart  
 13. Fitis  28. Kauw  43. Pimpelmees  58. Stormmeeuw  73. Wulp  
 14. Fuut  29. Kievit  44. Pontische Meeuw  59. Tafeleend  74. Zanglijster  
 15. Gaai  30. Kleine Mantelmeeuw  45. Purperreiger  60. Tapuit  75. Zilvermeeuw  

Corine Hagens